ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนาโพธิ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดอนกอก 27 31 235.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 31 235.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาโพธิ์ 33 35 101.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 34 36 103.50 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
บ้านคู 7 7 58.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 58.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีสว่าง 1 1 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดหวาน 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นหอม 6 6 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแดง 9 9 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแบ่ง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อ้อย (ขอนแก่น 3) 50 56 399.55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 56 399.55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00