ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 16 0.73 11 16 0.73 0 0 0.00 11 16 0.73 11 16 0.73
พิมาย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 8 8.00 0 0 0.00 3 4 0.18 4 12 8.18 0 0 0.00 4 12 8.18 4 12 8.18
พิมายเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 3.62 5 7 3.62 1 1 3.00 4 6 0.62 5 7 3.62
สมอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 12 4.64 7 12 4.64 1 1 4.00 6 11 0.64 7 12 4.64
สำโรงปราสาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 0.73 7 13 0.73 0 0 0.00 7 13 0.73 7 13 0.73

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
มะขามป้อม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เห็ดกระด้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 21 21 0.79 22 22 1.79 0 0 0.00 22 22 1.79 22 22 1.79
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 29 29 2.11 30 30 3.11 0 0 0.00 30 30 3.11 30 30 3.11
เห็ดนางรม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เห็ดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เห็ดเป๋าฮื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00