ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
สร้างปี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 47 103.25 40 47 103.25 17 22 53.25 23 25 50.00 40 47 103.25
ส้มป่อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53 55 156.50 53 55 156.50 26 28 95.75 27 27 60.75 53 55 156.50
หนองหมี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 130 152 418.05 131 153 419.55 80 88 246.55 51 65 173.00 131 153 419.55
เมืองแคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 44 67.00 44 44 67.00 5 5 9.75 39 39 57.25 44 44 67.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 67 140.40 61 67 140.40 44 50 105.15 17 17 35.25 61 67 140.40

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 328 365 885.20 329 366 886.70 172 193 510.45 157 173 376.25 329 366 886.70