ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ด่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 1 1 1.25 1 1 1.25 0 0 0.00 1 1 1.25
บัวหุ่ง 0 0 0.00 4 4 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 44 44 26.05 48 48 29.55 44 44 26.05 0 0 0.00 44 44 26.05
สร้างปี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 32 66.75 29 32 66.75 0 0 0.00 29 32 66.75 29 32 66.75
ส้มป่อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 64 66 170.00 64 66 170.00 37 39 109.25 27 27 60.75 64 66 170.00
หนองหมี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 110 127 355.60 110 127 355.60 42 43 141.85 68 84 213.75 110 127 355.60
หนองอึ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เมืองแคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 44 67.00 44 44 67.00 5 5 9.75 39 39 57.25 44 44 67.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 62 68 150.85 62 68 150.85 11 13 34.15 51 55 116.70 62 68 150.85

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พริก 0 0 0.00 4 4 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 46 46 28.30 50 50 31.80 46 46 28.30 0 0 0.00 46 46 28.30
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 309 337 810.20 309 337 810.20 95 100 295.00 214 237 515.20 309 337 810.20