ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
สร้างปี่ 0 0 0.00 2 2 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 40 47 103.25 42 49 106.50 17 22 53.25 23 25 50.00 40 47 103.25
ส้มป่อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 52 187.25 53 55 156.50 104 107 343.75 26 28 95.75 78 79 248.00 104 107 343.75
หนองหมี 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 3.00 9 11 39.50 130 152 418.05 141 165 461.55 82 90 256.55 58 74 204.00 140 164 460.55
หนองแค 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมืองแคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 41.50 44 44 67.00 70 70 108.50 5 5 9.75 65 65 98.75 70 70 108.50
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 67 140.40 61 67 140.40 44 50 105.15 17 17 35.25 61 67 140.40

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
หอมแดง 1 1 1.00 2 2 3.25 1 1 3.00 86 89 268.25 328 365 885.20 418 458 1,160.70 174 195 520.45 241 260 636.00 415 455 1,156.45
ไผ่ตงหวาน 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00