ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
สร้างปี่ 0 0 0.00 4 4 10.75 0 0 0.00 7 8 17.50 53 60 128.25 64 72 156.50 26 31 73.50 34 37 72.25 60 68 145.75
ส้มป่อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 53 190.25 52 54 153.50 104 107 343.75 26 28 95.75 78 79 248.00 104 107 343.75
หนองหมี 1 1 1.00 3 3 9.25 1 1 3.00 21 24 68.25 159 184 482.30 185 213 563.80 123 139 365.55 58 70 188.00 181 209 553.55
เมืองแคน 0 0 0.00 1 1 1.75 0 0 0.00 30 30 49.50 42 42 60.75 73 73 112.00 10 10 14.75 62 62 95.50 72 72 110.25
ไผ่ 0 0 0.00 23 24 57.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42 44 85.40 65 68 142.40 23 25 46.15 19 19 39.25 42 44 85.40

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแดง 1 1 1.00 30 31 75.75 1 1 3.00 110 115 325.50 348 384 910.20 490 532 1,315.45 208 233 595.70 251 267 643.00 459 500 1,238.70