ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ก้านเหลือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 12.50 8 8 12.50 0 0 0.00 8 8 12.50 8 8 12.50
ทุ่งไชย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.25 4 4 4.25 0 0 0.00 4 4 4.25 4 4 4.25
รังแร้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
สำโรง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
หนองห้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 4.50 9 9 4.50 0 0 0.00 9 9 4.50 9 9 4.50
หัวช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
อี่หล่ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 8.50 7 7 8.50 1 1 2.00 6 6 6.50 7 7 8.50
แขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 9.25 12 12 9.25 8 8 5.50 4 4 3.75 12 12 9.25
แข้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 19.25 21 21 19.25 0 0 0.00 21 21 19.25 21 21 19.25
โคกหล่าม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 15.00 8 8 15.00 5 5 9.00 3 3 6.00 8 8 15.00
โพธิ์ชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42 42 54.25 42 42 54.25 17 17 21.25 25 25 33.00 42 42 54.25
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 19.25 21 21 19.25 0 0 0.00 21 21 19.25 21 21 19.25
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 5.00 10 10 5.00 1 1 0.50 9 9 4.50 10 10 5.00