ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดวนใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 122 128 217.00 122 128 217.00 74 78 135.25 48 50 81.75 122 128 217.00
ธาตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.25 0 0 0.00 4 4 5.25 0 0 0.00 4 4 5.25 4 4 5.25
บุสูง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 23 25.25 21 23 25.25 13 15 12.75 8 8 12.50 21 23 25.25
วังหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
โพนยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 3.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 8.75 12 12 8.75 12 12 8.75 0 0 0.00 12 12 8.75
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.25 0 0 0.00 5 5 6.25 0 0 0.00 5 5 6.25 5 5 6.25
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 125 131 219.75 125 131 219.75 77 81 139.25 48 50 80.50 125 131 219.75
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25