ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดวนใหญ่ 0 0 0.00 18 18 23.75 0 0 0.00 4 4 4.50 146 149 264.25 168 171 292.50 103 104 191.25 47 49 77.50 150 153 268.75
ธาตุ 1 1 1.00 5 5 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 6.25 12 12 13.00 6 6 6.25 0 0 0.00 6 6 6.25
บุสูง 1 1 0.50 18 20 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 12.50 27 29 30.25 6 6 10.75 2 2 1.75 8 8 12.50
วังหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
โพนยาง 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 4 4 6.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 1 1 0.50 13 13 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 3 3 1.25 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
พริก 1 1 1.00 7 7 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.25 13 13 15.50 5 5 6.25 0 0 0.00 5 5 6.25
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00 3 3 8.00 0 0 0.00 3 3 8.00
หอมแดง 0 0 0.00 22 22 28.25 0 0 0.00 4 4 4.50 148 151 264.00 174 177 296.75 105 106 192.25 47 49 76.25 152 155 268.50
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25