ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดกุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กู่จาน 0 0 0.00 39 39 48.25 0 0 0.00 0 0 0.00 85 87 113.10 124 126 161.35 85 87 113.10 0 0 0.00 85 87 113.10
ดงเจริญ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดงแคนใหญ่ 0 0 0.00 3 3 3.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 2 7.00 5 6 12.00 2 3 9.00 0 0 0.00 2 3 9.00
ทุ่งมน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 18.00 16 16 18.00 16 16 18.00 0 0 0.00 16 16 18.00
นาแก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 3.75 3 4 3.75 3 4 3.75 0 0 0.00 3 4 3.75
ย่อ 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลุมพุก 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 74 74 192.08 77 77 196.08 74 74 192.08 1 1 2.00 75 75 194.08
แคนน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 4.50 2 4 4.50 2 4 4.50 0 0 0.00 2 4 4.50
โพนทัน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชมพู่ทับทิมจันทร์ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 3.50 4 4 5.50 4 4 5.50 0 0 0.00 4 4 5.50
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ถั่วลิสง 0 0 0.00 39 39 48.25 0 0 0.00 0 0 0.00 86 88 115.10 125 127 163.35 86 88 115.10 0 0 0.00 86 88 115.10
ทับทิม 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 91 91 215.08 92 92 217.08 91 91 215.08 1 1 2.00 92 92 217.08