ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดยโสธร อำเภอค้อวัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดน้ำใส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 50 92.00 50 50 92.00 50 50 92.00 0 0 0.00 50 50 92.00
ค้อวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 15 30.00 23 23 27.00 36 38 57.00 23 23 27.00 13 15 30.00 36 38 57.00
ฟ้าห่วน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 56 138.00 126 136 389.25 174 192 527.25 126 136 389.25 48 56 138.00 174 192 527.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 199 209 508.25 199 209 508.25 199 209 508.25 0 0 0.00 199 209 508.25
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 72 168.00 0 0 0.00 61 72 168.00 0 0 0.00 61 72 168.00 61 72 168.00