ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดยโสธร อำเภอค้อวัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ค้อวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 34 39 76.00 2 2 4.00 2 2 4.00 38 43 84.00 37 42 83.00 1 1 1.00 38 43 84.00
ฟ้าห่วน 0 0 0.00 0 0 0.00 124 184 452.75 29 35 83.50 51 71 142.00 204 290 678.25 192 273 638.50 12 17 39.75 204 290 678.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 33 56.00 27 33 56.00 27 33 56.00 0 0 0.00 27 33 56.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 158 224 528.75 31 37 87.50 26 40 90.00 215 301 706.25 202 283 665.50 13 18 40.75 215 301 706.25