ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอพระยืน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
หนองแวง 2 4 0.50 1 1 0.25 26 30 5.63 0 0 0.00 50 69 14.79 79 104 21.17 5 8 3.17 71 91 17.25 76 99 20.42

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 1.76 0 0 0.00 1 1 0.25 11 11 2.01 2 2 0.38 9 9 1.63 11 11 2.01
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.88 7 7 0.88 0 0 0.00 7 7 0.88 7 7 0.88
คะน้า 0 0 0.00 1 1 0.25 18 18 3.63 0 0 0.00 33 33 8.02 52 52 11.90 1 1 0.02 50 50 11.63 51 51 11.65
ถั่วพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.75 6 6 0.75 0 0 0.00 6 6 0.75 6 6 0.75
ผักบุ้ง 1 1 0.13 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 4 4 0.39 7 7 0.77 1 1 0.01 5 5 0.63 6 6 0.64
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเปราะ 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.63 6 6 0.76 0 0 0.00 5 5 0.63 5 5 0.63
หอมแบ่ง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.50 5 5 0.63 0 0 0.00 4 4 0.50 4 4 0.50
แตงกวา 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.63 6 6 0.76 0 0 0.00 5 5 0.63 5 5 0.63
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50