ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขัวเรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 20.50 5 7 20.50 5 7 20.50 0 0 0.00 5 7 20.50
ชุมแพ 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาหนองทุ่ม 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 19.50 14 14 21.50 10 10 15.50 3 3 4.00 13 13 19.50
หนองเขียด 0 0 0.00 9 9 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 15 37.00 23 24 50.00 5 6 12.00 9 9 25.00 14 15 37.00
หนองเสาเล้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
โนนสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 39 114.25 39 39 114.25 0 0 0.00 39 39 114.25 39 39 114.25
โนนหัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.75 2 2 3.75 2 2 3.75 0 0 0.00 2 2 3.75
ไชยสอ 0 0 0.00 1 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 20.00 20 21 22.00 0 0 0.00 19 19 20.00 19 19 20.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 31.00 8 8 31.00 0 0 0.00 8 8 31.00 8 8 31.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 102.25 36 36 102.25 0 0 0.00 36 36 102.25 36 36 102.25
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 10 10 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 30 50.75 39 40 65.75 22 23 40.75 7 7 10.00 29 30 50.75
หอมแบ่ง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 20.00 19 19 20.00 0 0 0.00 19 19 20.00 19 19 20.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00