ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขัวเรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 12.50 5 6 12.50 1 2 5.50 4 4 7.00 5 6 12.50
ชุมแพ 1 1 13.00 1 1 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 93.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาหนองทุ่ม 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 25.50 19 19 27.50 8 8 9.75 10 10 15.75 18 18 25.50
หนองเขียด 0 0 0.00 9 9 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 15 37.00 23 24 50.00 0 0 0.00 14 15 37.00 14 15 37.00
หนองเสาเล้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
หนองไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
โนนสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 39 114.25 39 39 114.25 0 0 0.00 39 39 114.25 39 39 114.25
โนนหัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.75 2 2 3.75 0 0 0.00 2 2 3.75 2 2 3.75
ไชยสอ 0 0 0.00 1 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 27 24.50 23 29 26.50 3 8 4.50 19 19 20.00 22 27 24.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ต้นหอม,หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 31.00 8 8 31.00 0 0 0.00 8 8 31.00 8 8 31.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 102.25 36 36 102.25 0 0 0.00 36 36 102.25 36 36 102.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 10 10 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 35 56.75 44 45 71.75 7 7 8.25 27 28 48.50 34 35 56.75
หอมแบ่ง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 20.00 19 19 20.00 0 0 0.00 19 19 20.00 19 19 20.00
แตงโม 0 0 0.00 1 1 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00