ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอแวงน้อย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่านางแนว 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 1.38 12 12 2.38 0 0 0.00 11 11 1.38 11 11 1.38
ท่าวัด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 15 15 15.00 16 16 16.00 0 0 0.00 16 16 16.00 16 16 16.00
ละหานนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 51 64.75 51 51 64.75 1 1 0.25 50 50 64.50 51 51 64.75
แวงน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 2 2 1.13 0 0 0.00 2 2 1.13 2 2 1.13
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 11 11 11.00 12 12 12.00 0 0 0.00 12 12 12.00 12 12 12.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 50 64.50 50 50 64.50 0 0 0.00 50 50 64.50 50 50 64.50
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25
มะเขือยาว 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 3.00 10 10 3.00 0 0 0.00 10 10 3.00 10 10 3.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00