ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอภูเวียง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 17.00 11 11 17.00 5 5 5.00 6 6 12.00 11 11 17.00
นาหว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 38.75 11 12 38.75 2 3 22.75 9 9 16.00 11 12 38.75
ภูเวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 6.50 1 2 6.50 1 2 6.50 0 0 0.00 1 2 6.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
มันเทศญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 22.00 2 2 22.00 2 2 22.00 0 0 0.00 2 2 22.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 28.00 15 15 28.00 0 0 0.00 15 15 28.00 15 15 28.00