ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอมัญจาคีรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดเค้า 5 5 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 6 6 29.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
นาข่า 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 165.00 5 7 170.00 4 6 165.00 0 0 0.00 4 6 165.00
นางาม 15 15 125.00 6 7 75.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 246.00 42 43 446.00 1 1 60.00 20 20 186.00 21 21 246.00
หนองแปน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25
โพนเพ็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 72.00 0 0 0.00 5 7 160.00 19 21 232.00 16 18 192.00 3 3 40.00 19 21 232.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 5 5 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 5 5 74.00 14 14 72.00 0 0 0.00 30 34 571.00 49 53 717.00 21 25 417.00 23 23 226.00 44 48 643.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันสำปะหลัง 16 16 130.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 130.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25
แตงร้าน 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00