ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอมัญจาคีรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดเค้า 5 5 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 6 6 29.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ท่าศาลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.75 1 3 0.75 1 3 0.75 0 0 0.00 1 3 0.75
นาข่า 8 8 71.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 165.00 12 14 236.00 4 6 165.00 0 0 0.00 4 6 165.00
นางาม 29 29 249.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 28 321.00 52 57 570.00 7 12 168.00 16 16 153.00 23 28 321.00
หนองแปน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25
โพนเพ็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 72.00 0 0 0.00 5 7 160.00 19 21 232.00 16 18 192.00 3 3 40.00 19 21 232.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ข้าวโพดฝักสด 5 5 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 72.00 0 0 0.00 31 39 645.00 45 53 717.00 26 34 524.00 19 19 193.00 45 53 717.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
มันสำปะหลังโรงงาน 37 37 320.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 320.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25 0 0 0.00 8 8 7.25 8 8 7.25
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25