ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คำม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 19.00 1 1 19.00 1 1 19.00 0 0 0.00 1 1 19.00
นางิ้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 0 0 0.00 24 24 45.00 25 25 45.20 1 1 2.00 24 24 43.20 25 25 45.20

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 19.00 1 1 19.00 1 1 19.00 0 0 0.00 1 1 19.00
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 16.00 8 8 16.00 1 1 2.00 7 7 14.00 8 8 16.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 29.00 16 16 29.00 0 0 0.00 16 16 29.00 16 16 29.00