ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอโนนศิลา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านหัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.25 1 2 2.25 1 2 2.25 0 0 0.00 1 2 2.25
เปือยใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 22 0.22 14 22 0.22 0 0 0.00 14 22 0.22 14 22 0.22
โนนแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 82 4.60 21 82 4.60 0 0 0.00 21 82 4.60 21 82 4.60

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 0.94 10 10 0.94 0 0 0.00 10 10 0.94 10 10 0.94
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 0.47 20 20 0.47 0 0 0.00 20 20 0.47 20 20 0.47
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 0.91 10 10 0.91 0 0 0.00 10 10 0.91 10 10 0.91
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 0.99 18 18 0.99 0 0 0.00 18 18 0.99 18 18 0.99
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 0.12 12 12 0.12 0 0 0.00 12 12 0.12 12 12 0.12
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 1.14 33 33 1.14 0 0 0.00 33 33 1.14 33 33 1.14
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25