ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบึงกาฬ อำเภอปากคาด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นากั้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 17 17 68.00 3 3 17.00 21 21 87.00 4 4 19.00 17 17 68.00 21 21 87.00
นาดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปากคาด 0 0 0.00 13 14 74.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23 26 177.00 36 40 251.50 23 26 177.00 0 0 0.00 23 26 177.00
สมสนุก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 6.25 8 8 6.25 8 8 6.25 0 0 0.00 8 8 6.25
หนองยอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 16.00 4 4 16.00 4 4 16.00 0 0 0.00 4 4 16.00
โนนศิลา 0 0 0.00 7 7 20.75 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 48.00 17 17 68.75 10 10 48.00 0 0 0.00 10 10 48.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ผักบุ้ง 0 0 0.00 5 5 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 18.75 17 17 18.75 17 17 18.75 0 0 0.00 17 17 18.75
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 0 0 0.00 15 15 89.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 89.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 17 17 68.00 2 2 12.00 20 20 82.00 3 3 14.00 17 17 68.00 20 20 82.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 230.00 26 26 235.00 25 25 230.00 0 0 0.00 25 25 230.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00