ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอหนองพอก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กกโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ท่าสีดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
บึงงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 2 4 19.00 3 5 23.00 3 5 23.00 0 0 0.00 3 5 23.00
ผาน้ำย้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 2 3.00 2 3 7.00 2 3 7.00 0 0 0.00 2 3 7.00
ภูเขาทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
รอบเมือง 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 5.00 6 8 8.75 8 10 14.25 7 9 13.75 0 0 0.00 7 9 13.75
หนองขุ่นใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 8 10.88 1 8 10.88 1 8 10.88 0 0 0.00 1 8 10.88
หนองพอก 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 3.00 1 1 1.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00
โคกสว่าง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 3 4 8.50 3 4 13.00 7 9 21.75 7 9 21.75 0 0 0.00 7 9 21.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 4.50 2 3 4.50 2 3 4.50 0 0 0.00 2 3 4.50
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.50 3 3 5.50 3 3 5.50 0 0 0.00 3 3 5.50
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 1.00 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 22.00 6 6 6.50 13 13 28.50 13 13 28.50 0 0 0.00 13 13 28.50
ปทุมมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 5 5 10.25 6 6 11.25 6 6 11.25 0 0 0.00 6 6 11.25
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 15.00 2 2 15.00 2 2 15.00 0 0 0.00 2 2 15.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.50 2 2 6.50 2 2 6.50 0 0 0.00 2 2 6.50
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00