ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดปลาค้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 2 2 2.00 3 3 5.00 1 1 3.00 2 2 2.00 3 3 5.00
กุดสิมคุ้มใหม่ 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 3.00 2 2 2.00 2 2 2.00 8 8 9.00 4 4 5.00 2 2 2.00 6 6 7.00
คุ้มเก่า 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 7.00 11 11 12.50 5 5 5.00 20 20 24.50 8 8 11.00 12 12 13.50 20 20 24.50
สงเปลือย 0 0 0.00 3 3 3.00 23 23 24.25 82 82 118.00 13 13 15.00 121 121 160.25 32 32 33.25 86 86 124.00 118 118 157.25
สระพังทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
หนองผือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 5 5 5.00 6 6 6.00 4 4 4.00 2 2 2.00 6 6 6.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 13.00 0 0 0.00 6 6 7.00 13 13 20.00 8 8 14.00 5 5 6.00 13 13 20.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 0 0 0.00 4 4 5.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 5 5 5.00 18 18 18.25 96 96 133.50 22 22 24.00 141 141 180.75 36 36 36.25 100 100 139.50 136 136 175.75