ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอคำม่วง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งคลอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
นาบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.00 4 4 2.00 1 1 0.50 3 3 1.50 4 4 2.00
โพน 0 0 0.00 2 2 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 160 165 746.00 162 167 752.00 123 128 586.00 37 37 160.00 160 165 746.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.00 4 4 2.00 1 1 0.50 3 3 1.50 4 4 2.00
พุทรา 0 0 0.00 2 2 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 157 158 639.00 159 160 645.00 120 121 479.00 37 37 160.00 157 158 639.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 108.00 7 7 108.00 7 7 108.00 0 0 0.00 7 7 108.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00