ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอคำม่วง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งคลอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
นาบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 3 3 1.50 4 4 2.00 1 1 0.50 3 3 1.50 4 4 2.00
โพน 0 0 0.00 2 2 6.00 4 4 45.00 0 0 0.00 157 161 701.00 163 167 752.00 124 128 586.00 37 37 160.00 161 165 746.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 3 3 1.50 4 4 2.00 1 1 0.50 3 3 1.50 4 4 2.00
พุทรา 0 0 0.00 2 2 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 157 158 639.00 159 160 645.00 120 121 479.00 37 37 160.00 157 158 639.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 45.00 0 0 0.00 3 3 63.00 7 7 108.00 7 7 108.00 0 0 0.00 7 7 108.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00