ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดงมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 169.00 17 17 169.00 16 16 161.00 1 1 8.00 17 17 169.00
ลำหนองแสน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 20.25 3 3 20.25 2 2 20.00 1 1 0.25 3 3 20.25
หนองกุงศรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 40.00 6 6 40.00 6 6 40.00 0 0 0.00 6 6 40.00
หนองบัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 79.00 9 9 79.00 7 7 72.00 2 2 7.00 9 9 79.00
หนองสรวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 45.00 5 8 45.00 5 8 45.00 0 0 0.00 5 8 45.00
หนองหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 73.00 144 147 1,272.25 150 153 1,345.25 130 133 1,132.25 20 20 213.00 150 153 1,345.25
หนองใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 2 2 11.00 2 2 11.00 0 0 0.00 2 2 11.00
เสาเล้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
โคกเครือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 254.00 28 28 254.00 5 5 225.00 23 23 29.00 28 28 254.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 27.00 22 22 27.00 0 0 0.00 22 22 27.00 22 22 27.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 63.00 137 137 1,365.75 143 143 1,428.75 129 129 1,308.75 14 14 120.00 143 143 1,428.75
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 55 55 485.50 56 56 495.50 45 45 385.50 11 11 110.00 56 56 495.50
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25