ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดงมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 21.00 0 0 0.00 12 12 122.00 15 15 143.00 14 14 135.00 1 1 8.00 15 15 143.00
ลำหนองแสน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 20.25 3 3 20.25 2 2 20.00 1 1 0.25 3 3 20.25
หนองบัว 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 14.00 0 0 0.00 6 6 52.00 8 8 66.00 6 6 59.00 2 2 7.00 8 8 66.00
หนองสรวง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 5 6 43.00 6 7 44.00 6 7 44.00 0 0 0.00 6 7 44.00
หนองหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 193.00 6 6 73.00 86 86 777.75 117 117 1,043.75 99 99 853.75 18 18 190.00 117 117 1,043.75
หนองใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 2 2 11.00 2 2 11.00 0 0 0.00 2 2 11.00
เสาเล้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
โคกเครือ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 27 27 250.00 28 28 254.00 5 5 225.00 23 23 29.00 28 28 254.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 27.00 22 22 27.00 0 0 0.00 22 22 27.00 22 22 27.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 222.00 6 6 63.00 108 108 1,151.75 144 144 1,436.75 132 132 1,339.75 12 12 97.00 144 144 1,436.75
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 10 10 100.00 11 11 110.00 0 0 0.00 11 11 110.00 11 11 110.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25