ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มิ.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ช้างมิ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาหัวบ่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 16.00 8 8 16.00 0 0 0.00 8 8 16.00 8 8 16.00
นาใน 3 3 14.00 0 0 0.00 3 3 11.00 0 0 0.00 13 13 50.00 19 19 75.00 16 16 61.00 0 0 0.00 16 16 61.00
บะฮี 7 7 110.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 31 28.25 18 38 138.25 0 0 0.00 11 31 28.25 11 31 28.25
พรรณา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
พอกน้อย 1 1 0.50 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 28.00 23 23 29.50 0 0 0.00 21 21 28.00 21 21 28.00
วังยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 26.00 23 23 26.00 18 18 20.00 5 5 6.00 23 23 26.00
สว่าง 8 22 21.25 4 4 4.00 1 1 1.00 1 1 15.00 15 15 18.25 29 43 59.50 0 0 0.00 17 17 34.25 17 17 34.25
เชิงชุม 0 0 0.00 1 1 1.00 11 11 21.00 1 1 1.00 24 26 61.00 37 39 84.00 0 0 0.00 36 38 83.00 36 38 83.00
ไร่ 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 1.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ข้าวโพดฝักสด 7 7 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 12.00 10 10 12.00 0 0 0.00 10 10 12.00 10 10 12.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วลิสง 7 7 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 66.00 55 55 68.50 18 18 20.00 30 30 46.00 48 48 66.00
ผักสลัด 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
พริก 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 1 1 1.00 15 15 9.50 20 20 14.50 0 0 0.00 16 16 10.50 16 16 10.50
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 3.75 6 6 3.75 0 0 0.00 6 6 3.75 6 6 3.75
พริกขี้หนูผลใหญ่ 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 6.00 7 7 6.50 0 0 0.00 6 6 6.00 6 6 6.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 21.00 0 0 0.00 21 21 52.00 32 32 73.00 0 0 0.00 32 32 73.00 32 32 73.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 2 2 6.00 4 4 8.00 0 0 0.00 3 3 7.00 3 3 7.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันสำปะหลังโรงงาน 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันเทศ 7 7 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 4.25 17 17 6.75 0 0 0.00 10 10 4.25 10 10 4.25
หวาย 2 2 9.00 0 0 0.00 3 3 11.00 0 0 0.00 13 13 50.00 18 18 70.00 16 16 61.00 0 0 0.00 16 16 61.00
ฮอลแลนด์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 2 2 7.00 3 3 22.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงโมเนื้อ 8 8 120.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 120.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไผ่เลี้ยง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50