ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอพรรณานิคม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ช้างมิ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาหัวบ่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 16.00 8 8 16.00 1 1 5.00 7 7 11.00 8 8 16.00
บะฮี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 31 28.25 11 31 28.25 10 30 26.25 1 1 2.00 11 31 28.25
พอกน้อย 1 1 0.50 1 1 1.00 7 7 4.00 0 0 0.00 21 21 28.00 30 30 33.50 7 7 4.00 21 21 28.00 28 28 32.00
วังยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 22.00 21 21 22.00 16 16 16.00 5 5 6.00 21 21 22.00
สว่าง 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 1 1 15.00 16 16 19.25 21 21 38.25 6 6 6.50 11 11 27.75 17 17 34.25
เชิงชุม 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 35 37 82.00 37 39 84.00 20 20 43.00 16 18 40.00 36 38 83.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 12.00 10 10 12.00 10 10 12.00 0 0 0.00 10 10 12.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 46 62.00 46 46 62.00 26 26 26.00 20 20 36.00 46 46 62.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
พริก 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 1 1 1.00 15 15 9.50 20 20 14.50 3 3 1.50 13 13 9.00 16 16 10.50
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 3.75 6 6 3.75 0 0 0.00 6 6 3.75 6 6 3.75
พริกขี้หนูผลใหญ่ 1 1 0.50 0 0 0.00 7 7 4.00 0 0 0.00 6 6 6.00 14 14 10.50 7 7 4.00 6 6 6.00 13 13 10.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 73.00 32 32 73.00 18 18 37.00 14 14 36.00 32 32 73.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.00 4 4 8.00 3 3 7.00 0 0 0.00 3 3 7.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 4.25 10 10 4.25 10 10 4.25 0 0 0.00 10 10 4.25
ฮอลแลนด์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 2 2 7.00 3 3 22.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00