ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มิ.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คำบ่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
ค้อเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
ปลาโหล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 36.00 12 12 36.00 0 0 0.00 12 12 36.00 12 12 36.00
วาริชภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 41.65 0 0 0.00 17 18 148.50 36 37 190.15 22 23 54.15 14 14 136.00 36 37 190.15

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ขมิ้นชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 2.00 8 8 2.00 0 0 0.00 8 8 2.00 8 8 2.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 1 1 2.00 1 1 14.00 2 2 16.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 93.00 10 10 93.00 0 0 0.00 10 10 93.00 10 10 93.00
มะเม่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 29.00 3 3 29.00 1 1 3.00 2 2 26.00 3 3 29.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 27.00 2 2 27.00 0 0 0.00 2 2 27.00 2 2 27.00
หวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 41.65 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 41.65 19 19 41.65 0 0 0.00 19 19 41.65
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00
แตงโมเนื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00