ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ก.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอคำตากล้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คำตากล้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 4.00 1 3 4.00 1 3 4.00 0 0 0.00 1 3 4.00
นาแต้ 3 5 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 2 2.50 5 8 16.00 1 2 2.50 1 1 0.50 2 3 3.00
หนองบัวสิม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 3.00 1 3 3.00 1 3 3.00 0 0 0.00 1 3 3.00
แพด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 5.00 1 3 5.00 1 3 5.00 0 0 0.00 1 3 5.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 9.00 3 3 9.00 3 3 9.00 0 0 0.00 3 3 9.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 3 3 1.50 4 4 2.00 3 3 1.50 1 1 0.50 4 4 2.00
ฝรั่ง 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.00 4 4 2.00 4 4 2.00 0 0 0.00 4 4 2.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลองกอง 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 3 3 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00