ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มิ.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จันทร์เพ็ญ 5 5 11.00 2 2 4.75 4 4 11.00 0 0 0.00 102 117 199.50 113 128 226.25 28 36 69.50 78 85 141.00 106 121 210.50
นาตาล 3 4 7.00 0 0 0.00 5 5 8.00 0 0 0.00 27 29 44.00 35 38 59.00 5 6 8.00 27 28 44.00 32 34 52.00
บึงทวาย 14 15 19.00 2 2 5.00 7 7 15.50 3 3 5.00 83 90 184.50 109 117 229.00 25 32 65.00 68 68 140.00 93 100 205.00
เต่างอย 11 12 29.00 3 3 3.00 12 12 22.25 4 4 9.00 276 327 657.00 306 358 720.25 121 168 330.00 171 175 358.25 292 343 688.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 6 6 9.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะเขือเทศ 33 34 61.00 6 6 11.00 11 11 24.00 6 6 12.00 402 449 872.50 458 506 980.50 156 201 399.00 263 265 509.50 419 466 908.50
มะเขือเทศบริโภคสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 20.00 12 12 20.00 5 5 9.00 7 7 11.00 12 12 20.00
มะเขือเทศราชินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะเขือเทศเชอรี่ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 34.50 33 33 35.50 22 22 22.50 10 10 12.00 32 32 34.50
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 1 1 1.75 6 6 17.00 1 1 2.00 66 66 150.00 74 74 170.75 17 17 42.00 56 56 127.00 73 73 169.00
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 15.75 0 0 0.00 11 11 15.75 11 11 15.75