ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จันทร์เพ็ญ 5 5 11.00 2 2 4.75 4 4 11.00 0 0 0.00 105 127 224.00 116 138 250.75 70 91 164.00 39 40 71.00 109 131 235.00
นาตาล 1 1 2.00 0 0 0.00 5 5 8.00 0 0 0.00 24 25 38.00 30 31 48.00 11 11 21.00 18 19 25.00 29 30 46.00
บึงทวาย 5 5 5.00 2 2 5.00 6 6 10.50 3 3 5.00 82 89 185.50 98 105 211.00 33 40 68.00 58 58 133.00 91 98 201.00
เต่างอย 20 21 41.00 3 3 3.00 12 12 22.25 1 1 1.00 254 268 538.50 290 305 605.75 130 143 295.50 137 138 266.25 267 281 561.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะเขือเทศ 31 32 59.00 6 6 11.00 10 10 19.00 4 4 6.00 374 397 770.50 425 449 865.50 186 208 405.00 202 203 390.50 388 411 795.50
มะเขือเทศบริโภคสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 20.00 12 12 20.00 1 1 1.00 11 11 19.00 12 12 20.00
มะเขือเทศราชินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 31.50 25 25 31.50 23 23 29.50 2 2 2.00 25 25 31.50
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 1 1 1.75 6 6 17.00 0 0 0.00 68 68 156.00 75 75 174.75 53 53 113.00 21 21 60.00 74 74 173.00
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 15.75 0 0 0.00 11 11 15.75 11 11 15.75