ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จันทร์เพ็ญ 48 54 103.00 0 0 0.00 2 2 6.00 0 0 0.00 87 88 148.00 137 144 257.00 46 46 73.00 43 44 81.00 89 90 154.00
นาตาล 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 27 28 43.00 29 30 46.00 11 11 20.00 17 18 24.00 28 29 44.00
บึงทวาย 22 22 29.00 2 2 5.00 6 6 10.50 3 3 5.00 74 74 164.50 107 107 214.00 38 38 55.50 45 45 124.50 83 83 180.00
เต่างอย 40 40 85.50 2 2 2.00 6 6 9.25 1 1 1.00 244 245 488.00 293 294 585.75 159 159 307.25 92 93 191.00 251 252 498.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะเขือเทศ 81 81 167.00 4 4 7.00 2 2 3.00 4 4 6.00 347 349 664.50 438 440 847.50 194 194 336.00 159 161 337.50 353 355 673.50
มะเขือเทศบริโภคสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 20.00 12 12 20.00 0 0 0.00 12 12 20.00 12 12 20.00
มะเขือเทศราชินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะเขือเทศเชอรี่ 29 29 35.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 30 30 36.75 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะเขือเทศโรงงาน 7 7 16.75 0 0 0.00 2 2 8.00 0 0 0.00 66 66 150.00 75 75 174.75 49 49 104.00 19 19 54.00 68 68 158.00
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 15.75 11 11 15.75 0 0 0.00 11 11 15.75