ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มิ.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กกปลาซิว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
สร้างค้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 173.00 0 0 0.00 73 76 451.75 86 89 624.75 71 72 578.00 15 17 46.75 86 89 624.75
หลุบเลา 1 2 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 23 149.25 21 25 154.25 5 7 41.75 15 16 107.50 20 23 149.25
โคกภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.25 5 5 0.25 0 0 0.00 5 5 0.25 5 5 0.25
ข้าวโพดหวาน 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00
ถั่วฝักยาว 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 10 10 19.00 11 11 29.00 11 11 29.00 0 0 0.00 11 11 29.00
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25
มะเม่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 136.00 26 26 136.00 21 21 120.00 5 5 16.00 26 26 136.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 126.00 13 13 126.00 0 0 0.00 13 13 126.00 13 13 126.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00
หวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 163.00 0 0 0.00 24 24 281.00 36 36 444.00 36 36 444.00 0 0 0.00 36 36 444.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 15.00 7 7 15.00 7 7 15.00 0 0 0.00 7 7 15.00
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00