ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
สร้างค้อ 14 14 26.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 30 137.75 43 44 163.75 19 20 107.50 10 10 30.25 29 30 137.75
หลุบเลา 3 3 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 16 107.50 18 19 114.50 7 8 11.50 8 8 96.00 15 16 107.50
โคกภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.25 5 5 0.25 0 0 0.00 5 5 0.25 5 5 0.25
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00
มะเม่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 107.00 18 18 107.00 18 18 107.00 0 0 0.00 18 18 107.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 126.00 13 13 126.00 0 0 0.00 13 13 126.00 13 13 126.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
เสาวรส 17 17 33.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 33.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50 6 6 1.50 0 0 0.00 6 6 1.50
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00