ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครพนม อำเภอโพนสวรรค์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นาขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 18 52.25 16 18 52.25 1 3 1.75 15 15 50.50 16 18 52.25
นาหัวบ่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 10.00 5 5 10.00 0 0 0.00 5 5 10.00 5 5 10.00
นาใน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 45 226.00 44 45 226.00 43 44 224.00 1 1 2.00 44 45 226.00
บ้านค้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 57.50 16 16 57.50 16 16 57.50 0 0 0.00 16 16 57.50
โพนจาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 19.00 14 14 19.00 0 0 0.00 14 14 19.00 14 14 19.00
โพนสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 24.27 13 13 24.27 2 2 10.27 11 11 14.00 13 13 24.27

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ถั่วลันเตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 45.00 32 32 45.00 0 0 0.00 32 32 45.00 32 32 45.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.27 1 1 0.27 1 1 0.27 0 0 0.00 1 1 0.27
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 55.50 15 15 55.50 15 15 55.50 0 0 0.00 15 15 55.50
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 57 58 275.00 57 58 275.00 44 45 225.00 13 13 50.00 57 58 275.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50