ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครพนม อำเภอวังยาง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ยอดชาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 34.00 19 19 34.00 2 2 4.00 17 17 30.00 19 19 34.00
วังยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 23.00 21 21 23.00 16 16 10.00 5 5 13.00 21 21 23.00
โคกสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 10.25 4 6 10.25 4 6 10.25 0 0 0.00 4 6 10.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 22.00 9 9 22.00 5 5 10.00 4 4 12.00 9 9 22.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 30.00 17 17 30.00 0 0 0.00 17 17 30.00 17 17 30.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 7.00 15 15 7.00 14 14 6.00 1 1 1.00 15 15 7.00