ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองด่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 13 14.50 12 13 14.50 12 13 14.50 0 0 0.00 12 13 14.50
คลองนิยมยาตรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 35 118.30 31 35 118.30 26 29 82.30 5 6 36.00 31 35 118.30
คลองสวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.55 1 2 2.55 1 2 2.55 0 0 0.00 1 2 2.55
บางบ่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 14 20.25 12 14 20.25 11 13 17.25 1 1 3.00 12 14 20.25
บางพลีน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 29.00 5 6 29.00 5 6 29.00 0 0 0.00 5 6 29.00
บางเพรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 43.50 11 11 43.50 11 11 43.50 0 0 0.00 11 11 43.50
บ้านระกาศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.45 2 2 3.45 2 2 3.45 0 0 0.00 2 2 3.45
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.45 2 2 2.45 2 2 2.45 0 0 0.00 2 2 2.45
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 57.25 22 22 57.25 22 22 57.25 0 0 0.00 22 22 57.25
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.25 2 2 3.25 1 1 0.25 1 1 3.00 2 2 3.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 145.85 36 36 145.85 32 32 111.85 4 4 34.00 36 36 145.85
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 10.75 13 13 10.75 12 12 9.75 1 1 1.00 13 13 10.75
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00