ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งฮั้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 145 203 1,902.00 145 203 1,902.00 145 203 1,902.00 0 0 0.00 145 203 1,902.00
ร่องเคาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 193 235 938.75 193 235 938.75 193 235 938.75 0 0 0.00 193 235 938.75
วังซ้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 113 179 676.00 113 179 676.00 113 179 676.00 0 0 0.00 113 179 676.00
วังทรายคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 25 75.75 19 25 75.75 19 25 75.75 0 0 0.00 19 25 75.75
วังทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 15.00 135 190 478.40 137 192 493.40 135 190 478.40 2 2 15.00 137 192 493.40
วังเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 179 222 980.00 179 222 980.00 179 222 980.00 0 0 0.00 179 222 980.00
วังแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 130 204 790.75 130 204 790.75 130 204 790.75 0 0 0.00 130 204 790.75
วังใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 90 124 534.50 90 124 534.50 90 124 534.50 0 0 0.00 90 124 534.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.25 3 3 4.25 3 3 4.25 0 0 0.00 3 3 4.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 581 831 4,240.25 581 831 4,240.25 581 831 4,240.25 0 0 0.00 581 831 4,240.25
ถั่วเหลือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 79 287.50 77 79 287.50 77 79 287.50 0 0 0.00 77 79 287.50
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 158 216 385.65 158 216 385.65 158 216 385.65 0 0 0.00 158 216 385.65
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 48 57.75 39 48 57.75 39 48 57.75 0 0 0.00 39 48 57.75
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 31.00 2 2 31.00 2 2 31.00 0 0 0.00 2 2 31.00
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 7.00 5 5 7.00 5 5 7.00 0 0 0.00 5 5 7.00
มันฝรั่งโรงงาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 72.00 20 20 72.00 20 20 72.00 0 0 0.00 20 20 72.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 12 13 57.00 13 14 62.00 12 13 57.00 1 1 5.00 13 14 62.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 150 158 1,150.25 150 158 1,150.25 150 158 1,150.25 0 0 0.00 150 158 1,150.25
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เคปกู๊สเบอรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 32.00 2 3 32.00 2 3 32.00 0 0 0.00 2 3 32.00