ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งฮั้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 141 193 1,867.00 141 193 1,867.00 82 100 431.00 59 93 1,436.00 141 193 1,867.00
ร่องเคาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 156 175 820.75 156 175 820.75 141 153 751.75 15 22 69.00 156 175 820.75
วังซ้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 85 149 543.25 85 149 543.25 19 20 141.25 66 129 402.00 85 149 543.25
วังทรายคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 22 72.00 16 22 72.00 0 0 0.00 16 22 72.00 16 22 72.00
วังทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 140 199 504.00 141 200 509.00 132 191 467.00 9 9 42.00 141 200 509.00
วังเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 159 197 882.50 159 197 882.50 91 93 474.50 68 104 408.00 159 197 882.50
วังแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 125 196 735.00 125 196 735.00 23 28 97.00 102 168 638.00 125 196 735.00
วังใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 101 139 601.00 101 139 601.00 20 24 149.00 81 115 452.00 101 139 601.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.25 3 3 4.25 3 3 4.25 0 0 0.00 3 3 4.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 490 733 3,799.25 490 733 3,799.25 86 93 357.75 404 640 3,441.50 490 733 3,799.25
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 83 89 290.00 83 89 290.00 83 89 290.00 0 0 0.00 83 89 290.00
ถั่วเหลือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 79 287.50 77 79 287.50 77 79 287.50 0 0 0.00 77 79 287.50
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 109 179.00 72 109 179.00 72 109 179.00 0 0 0.00 72 109 179.00
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 48 57.75 39 48 57.75 39 48 57.75 0 0 0.00 39 48 57.75
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 27.00 2 2 27.00 2 2 27.00 0 0 0.00 2 2 27.00
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 8.00 8 8 8.00 8 8 8.00 0 0 0.00 8 8 8.00
มันฝรั่งโรงงาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 72.00 20 20 72.00 0 0 0.00 20 20 72.00 20 20 72.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 12 13 57.00 13 14 62.00 12 13 57.00 1 1 5.00 13 14 62.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 150 158 1,150.25 150 158 1,150.25 150 158 1,150.25 0 0 0.00 150 158 1,150.25
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เคปกู๊สเบอรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 32.00 2 3 32.00 2 3 32.00 0 0 0.00 2 3 32.00