ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งฮั้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 11 16 123.00 0 0 0.00 141 187 1,779.00 152 203 1,902.00 93 110 466.00 59 93 1,436.00 152 203 1,902.00
ร่องเคาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 74.00 0 0 0.00 185 226 864.75 194 235 938.75 179 213 869.75 15 22 69.00 194 235 938.75
วังซ้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 41.00 0 0 0.00 108 173 635.00 114 179 676.00 48 50 274.00 66 129 402.00 114 179 676.00
วังทรายคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 25 75.75 19 25 75.75 3 3 3.75 16 22 72.00 19 25 75.75
วังทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 135 191 488.40 136 192 493.40 127 183 451.40 9 9 42.00 136 192 493.40
วังเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 53 55 280.50 0 0 0.00 131 167 699.50 184 222 980.00 116 118 572.00 68 104 408.00 184 222 980.00
วังแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 133 204 790.75 133 204 790.75 32 37 153.25 101 167 637.50 133 204 790.75
วังใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 0 0 0.00 89 123 532.00 90 124 534.50 9 9 82.50 81 115 452.00 90 124 534.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.25 3 3 4.25 3 3 4.25 0 0 0.00 3 3 4.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 587 831 4,240.25 587 831 4,240.25 183 191 798.75 404 640 3,441.50 587 831 4,240.25
ถั่วเหลือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 79 287.50 77 79 287.50 77 79 287.50 0 0 0.00 77 79 287.50
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 158 216 385.65 158 216 385.65 158 216 385.65 0 0 0.00 158 216 385.65
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 48 57.75 39 48 57.75 39 48 57.75 0 0 0.00 39 48 57.75
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 31.00 2 2 31.00 2 2 31.00 0 0 0.00 2 2 31.00
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 7.00 5 5 7.00 5 5 7.00 0 0 0.00 5 5 7.00
มันฝรั่งโรงงาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 72.00 20 20 72.00 0 0 0.00 20 20 72.00 20 20 72.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 12 13 57.00 13 14 62.00 12 13 57.00 1 1 5.00 13 14 62.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 80 87 521.00 0 0 0.00 71 71 629.25 151 158 1,150.25 151 158 1,150.25 0 0 0.00 151 158 1,150.25
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เคปกู๊สเบอรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 32.00 2 3 32.00 2 3 32.00 0 0 0.00 2 3 32.00