ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งฮั้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 89 110 454.50 89 110 454.50 89 110 454.50 0 0 0.00 89 110 454.50
ร่องเคาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 146 158 767.05 146 158 767.05 146 158 767.05 0 0 0.00 146 158 767.05
วังซ้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 23 156.25 22 23 156.25 22 23 156.25 0 0 0.00 22 23 156.25
วังทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 132 191 467.00 132 191 467.00 132 191 467.00 0 0 0.00 132 191 467.00
วังเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 91 93 474.50 91 93 474.50 91 93 474.50 0 0 0.00 91 93 474.50
วังแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 29 97.50 24 29 97.50 23 28 97.00 1 1 0.50 24 29 97.50
วังใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 24 149.00 20 24 149.00 20 24 149.00 0 0 0.00 20 24 149.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.25 3 3 4.25 3 3 4.25 0 0 0.00 3 3 4.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 100 108 406.55 100 108 406.55 100 108 406.55 0 0 0.00 100 108 406.55
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 83 89 290.00 83 89 290.00 83 89 290.00 0 0 0.00 83 89 290.00
ถั่วเหลือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 79 287.50 77 79 287.50 77 79 287.50 0 0 0.00 77 79 287.50
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 109 179.00 72 109 179.00 72 109 179.00 0 0 0.00 72 109 179.00
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 48 57.75 39 48 57.75 39 48 57.75 0 0 0.00 39 48 57.75
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 27.00 2 2 27.00 2 2 27.00 0 0 0.00 2 2 27.00
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 10.00 9 10 10.00 9 10 10.00 0 0 0.00 9 10 10.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 13 57.00 12 13 57.00 12 13 57.00 0 0 0.00 12 13 57.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 150 158 1,150.25 150 158 1,150.25 150 158 1,150.25 0 0 0.00 150 158 1,150.25
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เคปกู๊สเบอรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 32.00 2 3 32.00 2 3 32.00 0 0 0.00 2 3 32.00
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00