ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอแม่พริก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ผาปัง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พระบาทวังตวง 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 12.50 0 0 0.00 11 15 27.00 22 26 39.50 22 26 39.50 0 0 0.00 22 26 39.50
แม่ปุ 0 0 0.00 10 14 35.70 0 0 0.00 0 0 0.00 71 71 108.50 81 85 144.20 71 71 108.50 0 0 0.00 71 71 108.50
แม่พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 102.00 0 0 0.00 111 111 403.00 133 133 505.00 133 133 505.00 0 0 0.00 133 133 505.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียมหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 82.50 37 37 82.50 37 37 82.50 0 0 0.00 37 37 82.50
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กะหล่ำดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 16.50 23 23 16.50 23 23 16.50 0 0 0.00 23 23 16.50
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 9.75 16 16 9.75 16 16 9.75 0 0 0.00 16 16 9.75
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 7 7 15.00 34 34 115.50 0 0 0.00 71 71 277.50 112 112 408.00 105 105 393.00 0 0 0.00 105 105 393.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 84.00 14 14 84.00 14 14 84.00 0 0 0.00 14 14 84.00
ส้มเกลี้ยง 0 0 0.00 6 6 20.20 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 53.50 26 26 73.70 20 20 53.50 0 0 0.00 20 20 53.50
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00 3 3 6.00 0 0 0.00 3 3 6.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.25 5 5 2.25 5 5 2.25 0 0 0.00 5 5 2.25