ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอแม่พริก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ผาปัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พระบาทวังตวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 19.50 16 16 19.50 16 16 19.50 0 0 0.00 16 16 19.50
แม่ปุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 72 112.50 72 72 112.50 71 71 108.50 1 1 4.00 72 72 112.50
แม่พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 133 133 505.00 133 133 505.00 133 133 505.00 0 0 0.00 133 133 505.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียมหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 82.50 37 37 82.50 37 37 82.50 0 0 0.00 37 37 82.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กะหล่ำดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 16.50 23 23 16.50 23 23 16.50 0 0 0.00 23 23 16.50
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 9.75 16 16 9.75 16 16 9.75 0 0 0.00 16 16 9.75
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 106 106 397.00 106 106 397.00 105 105 393.00 1 1 4.00 106 106 397.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 84.00 14 14 84.00 14 14 84.00 0 0 0.00 14 14 84.00
ส้มเกลี้ยง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 39.50 14 14 39.50 14 14 39.50 0 0 0.00 14 14 39.50
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.25 5 5 2.25 5 5 2.25 0 0 0.00 5 5 2.25