ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทากาศ 0 0 0.00 0 0 0.00 59 86 473.40 9 9 35.50 399 469 4,192,291.69 467 564 4,192,800.59 393 484 4,192,411.24 74 80 389.35 467 564 4,192,800.59
ทาขุมเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 115 159 875.67 4 4 43.00 164 226 1,174.18 283 389 2,092.85 266 369 1,949.40 17 20 143.45 283 389 2,092.85
ทาทุ่งหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 74 78 365.17 2 2 16.00 209 221 1,260.15 285 301 1,641.32 270 286 1,543.32 15 15 98.00 285 301 1,641.32
ทาปลาดุก 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 4.00 156 182 794.93 158 184 803.93 154 180 790.43 3 3 8.50 157 183 798.93
ทาสบเส้า 0 0 0.00 0 0 0.00 79 82 483.75 9 11 47.50 376 414 2,433.69 464 507 2,964.94 443 484 2,841.14 21 23 123.80 464 507 2,964.94
ทาแม่ลอบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 19 148.25 15 19 148.25 12 15 125.50 3 4 22.75 15 19 148.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 27 92.00 23 27 92.00 23 27 92.00 0 0 0.00 23 27 92.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 4.00 42 44 243.50 44 46 252.50 40 42 239.00 3 3 8.50 43 45 247.50
ถั่วลันเตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 42.00 2 2 42.00 2 2 42.00 0 0 0.00 2 2 42.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 316 390 2,058.19 24 26 142.00 1,070 1,237 4,196,568.56 1,410 1,653 4,198,768.75 1,280 1,511 4,197,991.40 130 142 777.35 1,410 1,653 4,198,768.75
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 14 15 139.80 0 0 0.00 193 205 1,115.33 207 220 1,255.13 207 220 1,255.13 0 0 0.00 207 220 1,255.13
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 10.75 9 9 10.75 9 9 10.75 0 0 0.00 9 9 10.75
เห็ดโคนญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 23.00 1 1 23.00 1 1 23.00 0 0 0.00 1 1 23.00
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75