ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทากาศ 1 1 5.00 0 0 0.00 133 139 510.04 2 2 13.50 305 397 2,106.80 441 539 2,635.34 420 516 2,536.39 20 22 93.95 440 538 2,630.34
ทาขุมเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.75 0 0 0.00 250 361 1,959.25 251 362 1,963.00 242 352 1,915.92 9 10 47.08 251 362 1,963.00
ทาทุ่งหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 56.25 0 0 0.00 267 295 1,570.27 276 304 1,626.52 273 301 1,584.52 3 3 42.00 276 304 1,626.52
ทาปลาดุก 0 0 0.00 1 1 0.75 10 10 25.25 0 0 0.00 148 182 791.18 159 193 817.18 154 187 791.23 4 5 25.20 158 192 816.43
ทาสบเส้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.25 3 3 14.00 438 478 2,739.39 442 482 2,760.64 405 443 2,552.44 37 39 208.20 442 482 2,760.64
ทาแม่ลอบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 15 125.50 12 15 125.50 12 15 125.50 0 0 0.00 12 15 125.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 19.00 7 7 19.00 7 7 19.00 0 0 0.00 7 7 19.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 44 235.00 36 44 235.00 36 44 235.00 0 0 0.00 36 44 235.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 33 113.00 26 33 113.00 26 33 113.00 0 0 0.00 26 33 113.00
ถั่วลันเตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 42.00 2 2 42.00 2 2 42.00 0 0 0.00 2 2 42.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 152 158 593.04 5 5 27.50 1,133 1,377 7,519.41 1,290 1,540 8,139.95 1,266 1,514 7,994.70 24 26 145.25 1,290 1,540 8,139.95
ลำไยอีดอ 1 1 5.00 0 0 0.00 2 2 9.50 0 0 0.00 236 252 1,326.23 239 255 1,340.73 189 202 1,069.55 49 52 266.18 238 254 1,335.73
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.75 5 5 6.75 5 5 6.75 0 0 0.00 5 5 6.75
เห็ดโคนญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 23.00 1 1 23.00 1 1 23.00 0 0 0.00 1 1 23.00
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (ร็อคเก็ต) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20