ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทากาศ 1 1 5.00 8 8 19.25 2 2 4.00 2 2 13.50 422 526 2,602.84 435 539 2,644.59 391 493 2,463.04 35 37 157.30 426 530 2,620.34
ทาขุมเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 18.00 260 371 1,980.65 263 374 1,998.65 239 349 1,897.92 24 25 100.73 263 374 1,998.65
ทาทุ่งหลวง 0 0 0.00 6 7 34.75 1 1 24.00 1 1 3.50 269 295 1,564.27 277 304 1,626.52 266 292 1,542.77 5 5 49.00 271 297 1,591.77
ทาปลาดุก 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 158 191 828.18 160 193 828.68 154 186 802.98 4 5 25.20 158 191 828.18
ทาสบเส้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 179.00 446 488 2,684.89 456 498 2,863.89 396 436 2,393.44 60 62 470.45 456 498 2,863.89
ทาแม่ลอบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 15 125.50 12 15 125.50 12 15 125.50 0 0 0.00 12 15 125.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 19.00 7 7 19.00 7 7 19.00 0 0 0.00 7 7 19.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 45 240.00 36 45 240.00 36 45 240.00 0 0 0.00 36 45 240.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 33 113.00 26 33 113.00 26 33 113.00 0 0 0.00 26 33 113.00
ถั่วลันเตา 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.50 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 42.00 2 2 42.00 2 2 42.00 0 0 0.00 2 2 42.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 28.00 7 7 151.50 1,294 1,550 8,062.05 1,304 1,560 8,241.55 1,242 1,496 7,821.85 62 64 419.70 1,304 1,560 8,241.55
ลำไยอีดอ 1 1 5.00 14 15 54.00 0 0 0.00 9 9 62.50 224 239 1,274.03 248 264 1,395.53 167 179 958.55 66 69 377.98 233 248 1,336.53
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.75 5 5 6.75 5 5 6.75 0 0 0.00 5 5 6.75
เห็ดโคนญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 23.00 1 1 23.00 1 1 23.00 0 0 0.00 1 1 23.00
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 2 2 1.00 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75