ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะเคียนปม 12 14 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49 50 82.50 133 151 460.83 194 215 568.33 133 151 460.83 49 50 82.50 182 201 543.33
ทุ่งหัวช้าง 0 0 0.00 1 1 3.50 0 0 0.00 111 121 160.00 110 115 421.80 222 237 585.30 103 108 387.80 118 128 194.00 221 236 581.80
บ้านปวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.25 38 41 201.25 39 42 203.50 38 41 201.25 1 1 2.25 39 42 203.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 164.00 20 20 164.00 20 20 164.00 0 0 0.00 20 20 164.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ถั่วเหลืองฝักสด 10 12 19.75 0 0 0.00 0 0 0.00 161 172 244.75 97 115 337.75 268 299 602.25 97 115 337.75 161 172 244.75 258 287 582.50
มันฝรั่ง 2 2 5.25 1 1 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 75 75 198.50 78 78 207.25 75 75 198.50 0 0 0.00 75 75 198.50
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 183.50 37 37 183.50 32 32 155.00 5 5 28.50 37 37 183.50
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 47 177.08 47 47 177.08 45 45 171.58 2 2 5.50 47 47 177.08
ฮอลแลนด์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 6.00 1 2 6.00 1 2 6.00 0 0 0.00 1 2 6.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.80 3 3 2.80 3 3 2.80 0 0 0.00 3 3 2.80
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50
เห็ดตับเต่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดลม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดฮังการี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25