ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะเคียนปม 0 0 0.00 2 2 38.25 0 0 0.00 0 0 0.00 341 489 1,372.98 343 491 1,411.23 328 473 1,263.98 13 16 109.00 341 489 1,372.98
ทุ่งหัวช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 507 737 1,680.75 507 737 1,680.75 478 703 1,432.75 29 34 248.00 507 737 1,680.75
บ้านปวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 87 365.35 80 87 365.35 41 48 229.15 39 39 136.20 80 87 365.35

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 79 139 612.00 79 139 612.00 79 139 612.00 0 0 0.00 79 139 612.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 672 950 1,677.65 672 950 1,677.65 672 950 1,677.65 0 0 0.00 672 950 1,677.65
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 84.20 25 25 84.20 0 0 0.00 25 25 84.20 25 25 84.20
ลำไย 0 0 0.00 1 1 13.50 0 0 0.00 0 0 0.00 119 137 802.80 120 138 816.30 64 74 394.80 55 63 408.00 119 137 802.80
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 1 1 24.75 0 0 0.00 0 0 0.00 60 60 240.93 61 61 265.68 60 60 240.93 0 0 0.00 60 60 240.93
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดฮังการี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25