ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะเคียนปม 2 2 5.25 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 257 321 946.98 260 324 954.23 239 300 824.23 18 21 122.75 257 321 946.98
ทุ่งหัวช้าง 0 0 0.00 1 1 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 303 394 922.65 304 395 926.15 283 374 820.40 20 20 102.25 303 394 922.65
บ้านปวง 0 0 0.00 1 2 4.00 2 2 3.50 0 0 0.00 39 43 203.25 42 47 210.75 41 45 206.75 0 0 0.00 41 45 206.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 164.00 20 20 164.00 20 20 164.00 0 0 0.00 20 20 164.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
คะน้า 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 401 524 1,072.25 401 524 1,072.25 401 524 1,072.25 0 0 0.00 401 524 1,072.25
มันฝรั่ง 2 2 5.25 1 1 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 75 75 198.50 78 78 207.25 75 75 198.50 0 0 0.00 75 75 198.50
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 0 0 0.00 60 67 362.25 62 69 365.75 38 44 226.00 24 25 139.75 62 69 365.75
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 62 62 256.83 62 62 256.83 45 45 171.58 17 17 85.25 62 62 256.83
ฮอลแลนด์ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 2 2 6.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.80 3 3 2.80 3 3 2.80 0 0 0.00 3 3 2.80
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50
เห็ดตับเต่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดลม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดฮังการี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25