ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งกว๋าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 14 37.00 12 14 37.00 12 14 37.00 0 0 0.00 12 14 37.00
บ้านขอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 159 164 577.75 159 164 577.75 131 136 525.25 28 28 52.50 159 164 577.75
หัวเมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 358 511 1,075.52 358 511 1,075.52 344 496 1,016.52 14 15 59.00 358 511 1,075.52
เมืองปาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 90 93 281.25 90 93 281.25 90 93 281.25 0 0 0.00 90 93 281.25
แจ้ซ้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 620 840 5,188.46 620 840 5,188.46 499 707 4,018.46 121 133 1,170.00 620 840 5,188.46

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 123 123 1,439.00 123 123 1,439.00 37 37 467.00 86 86 972.00 123 123 1,439.00
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 226 226 2,571.50 226 226 2,571.50 207 207 2,486.50 19 19 85.00 226 226 2,571.50
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 118 593.00 102 118 593.00 72 75 421.00 30 43 172.00 102 118 593.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 103 103 313.25 103 103 313.25 103 103 313.25 0 0 0.00 103 103 313.25
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 42 42.00 34 42 42.00 34 42 42.00 0 0 0.00 34 42 42.00
ชา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 79 80 727.50 79 80 727.50 79 80 727.50 0 0 0.00 79 80 727.50
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 84 85 184.00 84 85 184.00 56 57 131.50 28 28 52.50 84 85 184.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 177 228 548.27 177 228 548.27 177 228 548.27 0 0 0.00 177 228 548.27
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 413 542 660.46 413 542 660.46 413 542 660.46 0 0 0.00 413 542 660.46
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 32.00 32 32 32.00 32 32 32.00 0 0 0.00 32 32 32.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 32.00 32 32 32.00 32 32 32.00 0 0 0.00 32 32 32.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 14.00 8 8 14.00 8 8 14.00 0 0 0.00 8 8 14.00