ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านโฮ่ง 4 4 14.50 10 14 45.00 1 2 4.00 1 1 6.00 177 256 1,172.20 193 277 1,241.70 70 95 421.70 109 164 760.50 179 259 1,182.20
ป่าพลู 2 2 15.00 10 13 56.25 164 193 919.50 3 3 14.00 140 165 943.10 319 376 1,947.85 215 257 1,186.85 92 104 689.75 307 361 1,876.60
ศรีเตี้ย 2 2 4.50 4 5 16.00 21 26 186.00 0 0 0.00 291 359 2,361.30 318 392 2,567.80 242 303 1,975.60 70 82 571.70 312 385 2,547.30
หนองปลาสะวาย 31 41 219.50 27 31 1,029.00 90 106 728.25 2 2 11.00 231 296 1,564.50 381 476 3,552.25 230 269 1,641.25 93 135 662.50 323 404 2,303.75
เหล่ายาว 0 0 0.00 9 11 33.50 9 11 145.00 4 4 31.00 318 388 2,866.70 340 414 3,076.20 132 164 846.95 199 239 2,195.75 331 403 3,042.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.00 6 6 13.00 5 5 8.00 0 0 0.00 5 5 8.00
กระเทียมต้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กระเทียมหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.25 2 2 3.25 2 2 3.25 0 0 0.00 2 2 3.25
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 15.75 3 3 15.75 3 3 15.75 0 0 0.00 3 3 15.75
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 84 169 689.00 84 169 689.00 6 6 22.00 78 163 667.00 84 169 689.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 20 93.00 17 20 93.00 17 20 93.00 0 0 0.00 17 20 93.00
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 14 50.00 13 14 50.00 13 14 50.00 0 0 0.00 13 14 50.00
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
มะม่วง 3 3 15.75 13 14 29.50 11 13 169.00 2 2 14.00 226 240 1,885.65 255 272 2,113.90 139 147 929.70 100 108 1,138.95 239 255 2,068.65
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 24 76.95 23 24 76.95 23 24 76.95 0 0 0.00 23 24 76.95
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.75 1 1 7.75 1 1 7.75 0 0 0.00 1 1 7.75
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 37.50 15 15 37.50 15 15 37.50 0 0 0.00 15 15 37.50
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะม่วงเขียวมรกต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 52 144.60 51 52 144.60 50 51 141.60 1 1 3.00 51 52 144.60
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ลำไย 2 2 6.50 16 17 47.75 272 321 1,775.25 7 7 42.00 674 750 5,164.70 971 1,097 7,036.20 571 663 4,057.95 382 415 2,924.00 953 1,078 6,981.95
ลำไยอีดอ 34 42 214.25 33 37 1,074.50 3 4 38.50 0 0 0.00 118 127 553.80 188 210 1,881.05 90 100 463.55 31 31 128.75 121 131 592.30
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หอมแดง 2 2 17.00 5 5 23.00 0 0 0.00 1 1 6.00 37 39 126.10 45 47 172.10 37 39 126.10 1 1 6.00 38 40 132.10
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดโคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13