ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านโฮ่ง 0 0 0.00 1 1 12.00 1 2 4.00 1 1 6.00 155 229 1,094.70 158 233 1,116.70 103 166 784.70 54 66 320.00 157 232 1,104.70
ป่าพลู 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 41.00 3 3 14.00 266 327 1,759.10 275 336 1,814.10 188 238 1,157.35 87 98 656.75 275 336 1,814.10
ศรีเตี้ย 2 2 4.50 0 0 0.00 2 2 17.00 1 1 3.00 312 390 2,543.35 317 395 2,567.85 257 325 2,047.40 58 68 515.95 315 393 2,563.35
หนองปลาสะวาย 1 1 3.75 1 1 2.00 1 2 10.00 2 2 11.00 290 396 2,252.00 295 402 2,278.75 247 352 1,936.50 46 48 336.50 293 400 2,273.00
เหล่ายาว 0 0 0.00 2 2 12.50 8 11 145.00 3 3 24.00 316 375 2,821.45 329 391 3,002.95 174 204 1,527.95 153 185 1,462.50 327 389 2,990.45

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 90 191 775.50 90 191 775.50 90 191 775.50 0 0 0.00 90 191 775.50
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 43.25 12 12 43.25 12 12 43.25 0 0 0.00 12 12 43.25
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 11 13 169.00 2 2 14.00 217 231 1,855.15 230 246 2,038.15 140 148 1,163.20 90 98 874.95 230 246 2,038.15
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 69.20 21 21 69.20 21 21 69.20 0 0 0.00 21 21 69.20
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.75 1 1 7.75 1 1 7.75 0 0 0.00 1 1 7.75
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 29.50 14 14 29.50 14 14 29.50 0 0 0.00 14 14 29.50
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะม่วงเขียวมรกต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 52 144.60 51 52 144.60 50 51 141.60 1 1 3.00 51 52 144.60
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ลำไย 1 1 1.75 1 1 2.00 8 10 48.00 7 7 38.00 937 1,068 6,939.90 954 1,087 7,029.65 622 724 4,631.15 330 361 2,394.75 952 1,085 7,025.90
ลำไยอีดอ 2 2 6.50 2 2 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 108 115 540.90 112 119 559.90 107 114 539.90 1 1 1.00 108 115 540.90
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หอมแดง 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 6.00 9 9 29.60 11 11 47.60 9 9 29.60 1 1 6.00 10 10 35.60
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดโคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13