ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านโฮ่ง 2 2 5.00 32 39 101.75 7 7 38.75 2 2 25.00 147 184 594.40 190 234 764.90 138 175 576.15 18 18 82.00 156 193 658.15
ป่าพลู 2 2 23.00 9 10 59.00 168 197 934.50 0 0 0.00 73 88 421.10 252 297 1,437.60 211 254 1,124.85 30 31 230.75 241 285 1,355.60
ศรีเตี้ย 0 0 0.00 0 0 0.00 36 43 276.20 1 1 5.00 222 273 1,679.15 259 317 1,960.35 253 311 1,939.10 6 6 21.25 259 317 1,960.35
หนองปลาสะวาย 2 2 9.50 43 57 282.30 157 182 1,169.50 7 7 26.50 92 100 1,391.25 301 348 2,879.05 247 280 2,555.25 9 9 32.00 256 289 2,587.25
เหล่ายาว 0 0 0.00 1 1 1.00 5 7 26.00 4 4 21.00 169 194 1,386.45 179 206 1,434.45 128 152 692.45 50 53 741.00 178 205 1,433.45

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.00 6 6 13.00 5 5 8.00 0 0 0.00 5 5 8.00
กระเทียมต้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กระเทียมหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.25 2 2 3.25 2 2 3.25 0 0 0.00 2 2 3.25
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 15.75 3 3 15.75 3 3 15.75 0 0 0.00 3 3 15.75
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 22.00 6 6 22.00 6 6 22.00 0 0 0.00 6 6 22.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 20 93.00 17 20 93.00 17 20 93.00 0 0 0.00 17 20 93.00
คะน้า 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 18 19 55.95 19 20 56.45 19 20 56.45 0 0 0.00 19 20 56.45
ดีปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเชียงดา 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 4.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
มะม่วง 0 0 0.00 6 6 23.50 13 13 115.70 0 0 0.00 175 180 1,198.50 194 199 1,337.70 151 155 868.20 37 38 446.00 188 193 1,314.20
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 5 5 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 27 80.65 31 32 87.65 26 27 80.65 0 0 0.00 26 27 80.65
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 3 3 3.50 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 2 2 2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 20 20 45.70 23 23 48.45 21 21 46.45 0 0 0.00 21 21 46.45
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะม่วงเขียวมรกต 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 0.50 0 0 0.00 51 52 144.10 53 54 147.60 52 53 144.60 0 0 0.00 52 53 144.60
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะม่วงเขียวใหญ่ 0 0 0.00 3 3 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
ลำไย 0 0 0.00 1 1 4.75 352 411 2,269.25 11 11 49.50 243 264 1,996.70 607 687 4,320.20 554 634 3,772.20 52 52 543.25 606 686 4,315.45
ลำไยอีดอ 4 4 20.50 72 84 376.55 8 11 58.25 3 3 28.00 189 201 1,629.40 276 303 2,112.70 175 190 1,598.40 25 25 117.25 200 215 1,715.65
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หอมแดง 2 2 17.00 4 4 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 40 127.60 44 46 155.60 38 40 127.60 0 0 0.00 38 40 127.60
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดโคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13