ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านธิ 0 0 0.00 2 3 15.20 1 1 3.25 3 3 9.00 325 404 2,212.60 331 411 2,240.05 311 387 2,141.35 18 21 83.50 329 408 2,224.85
ห้วยยาบ 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 2.00 5 5 42.00 145 177 1,241.25 152 184 1,286.25 126 157 1,119.00 25 26 166.25 151 183 1,285.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.10 1 1 2.10 1 1 2.10 0 0 0.00 1 1 2.10
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 9.00 2 3 9.00 0 0 0.00 2 3 9.00 2 3 9.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.20 1 1 1.20 1 1 1.20 0 0 0.00 1 1 1.20
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 1 2 10.00 0 0 0.00 5 5 42.00 35 38 516.75 41 45 568.75 32 35 495.75 8 8 63.00 40 43 558.75
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.25 3 3 9.00 416 506 2,779.80 421 511 2,794.05 389 476 2,616.80 32 35 177.25 421 511 2,794.05
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 2 2 6.20 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 123.30 27 27 129.50 25 25 123.30 0 0 0.00 25 25 123.30
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50
เลม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.20 1 1 1.20 1 1 1.20 0 0 0.00 1 1 1.20