ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
วังผาง 4 4 10.50 9 9 33.75 86 104 466.55 81 85 379.45 211 253 1,107.71 391 455 1,997.96 213 251 1,150.75 165 191 802.96 378 442 1,953.71
หนองยวง 2 2 2.60 0 0 0.00 34 40 204.25 159 184 1,040.60 338 415 2,376.08 533 641 3,623.53 308 384 2,050.63 223 255 1,570.30 531 639 3,620.93
หนองล่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 156 203 793.35 60 68 400.25 260 328 1,130.95 476 599 2,324.55 252 324 1,184.85 224 275 1,139.70 476 599 2,324.55

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 4 4 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.25 8 8 16.25 4 4 5.25 0 0 0.00 4 4 5.25
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.13 3 3 1.13 3 3 1.13 0 0 0.00 3 3 1.13
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 65 224.00 50 65 224.00 3 3 10.00 47 62 214.00 50 65 224.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 29.00 9 9 29.00 9 9 29.00 0 0 0.00 9 9 29.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 2.45 7 7 2.45 2 2 0.13 5 5 2.32 7 7 2.45
จินหงส์ 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 1.00 4 4 15.00 7 7 31.00 13 13 49.50 7 7 26.00 5 5 21.00 12 12 47.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 14 15 1.78 15 16 2.28 2 2 0.13 13 14 2.15 15 16 2.28
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.13 2 2 0.13 2 2 0.13 0 0 0.00 2 2 0.13
ผักหวานบ้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 16.00 15 15 44.00 83 85 394.95 99 103 454.95 65 67 287.70 34 36 167.25 99 103 454.95
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 9 9 55.50 21 21 117.50 31 31 174.00 13 13 60.50 18 18 113.50 31 31 174.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.25 2 2 11.25 2 2 11.25 0 0 0.00 2 2 11.25
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 8.75 3 4 8.75 3 4 8.75 0 0 0.00 3 4 8.75
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 34.50 9 10 34.50 4 5 21.50 5 5 13.00 9 10 34.50
มะม่วงเขียวมรกต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 10.00 3 3 10.00 1 1 3.00 2 2 7.00 3 3 10.00
มะม่วงเขียวใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 4 4 8.50 5 5 16.50 1 1 0.50 4 4 16.00 5 5 16.50
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ลำไย 3 3 5.50 5 5 22.75 257 325 1,354.60 270 305 1,680.30 602 712 3,503.25 1,137 1,350 6,566.40 632 778 3,601.10 497 564 2,937.05 1,129 1,342 6,538.15
ลำไยอีดอ 2 2 5.10 0 0 0.00 20 21 91.55 1 1 15.00 37 37 210.25 60 61 321.90 56 57 300.60 2 2 16.20 58 59 316.80
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04