ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
วังผาง 6 7 18.50 1 3 1.50 11 15 63.00 86 90 394.20 271 326 1,486.06 375 441 1,963.26 223 275 1,253.75 145 156 689.51 368 431 1,943.26
หนองยวง 2 2 5.25 0 0 0.00 1 1 3.00 189 218 1,197.10 358 444 2,623.72 550 665 3,829.07 328 410 2,297.27 220 253 1,526.55 548 663 3,823.82
หนองล่อง 0 0 0.00 4 6 14.75 2 2 7.50 58 66 389.25 404 540 1,909.90 468 614 2,321.40 283 382 1,380.70 181 226 925.95 464 608 2,306.65

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.13 3 3 1.13 3 3 1.13 0 0 0.00 3 3 1.13
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 65 82 296.00 65 82 296.00 65 82 296.00 0 0 0.00 65 82 296.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 2.45 7 7 2.45 2 2 0.13 5 5 2.32 7 7 2.45
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 15.00 8 8 32.00 12 12 47.00 8 8 32.00 4 4 15.00 12 12 47.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 14 15 1.78 15 16 2.28 2 2 0.13 13 14 2.15 15 16 2.28
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.13 2 2 0.13 2 2 0.13 0 0 0.00 2 2 0.13
ผักหวานบ้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะม่วง 0 0 0.00 2 2 2.00 1 3 16.00 20 20 50.00 75 77 370.20 98 102 438.20 58 60 264.95 38 40 171.25 96 100 436.20
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 55.50 21 22 118.50 30 31 174.00 21 22 118.50 9 9 55.50 30 31 174.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.25 2 2 11.25 2 2 11.25 0 0 0.00 2 2 11.25
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู 3 4 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 34.50 9 10 34.50 9 10 34.50 0 0 0.00 9 10 34.50
มะม่วงเขียวมรกต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 10.00 3 3 10.00 3 3 10.00 0 0 0.00 3 3 10.00
มะม่วงเขียวใหญ่ 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 16.00 5 5 16.50 4 4 16.00 0 0 0.00 4 4 16.00
มะเขือม่วง 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 3 3 5.50 3 3 5.75 14 15 57.50 298 337 1,842.05 827 1,018 4,822.70 1,145 1,376 6,733.50 656 814 3,845.45 483 556 2,876.80 1,139 1,370 6,722.25
ลำไยอีดอ 2 2 9.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 15.00 53 54 284.00 57 58 315.00 53 54 284.00 1 1 15.00 54 55 299.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
แตงกวา 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04