ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอนาหมื่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ่อแก้ว 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 18.75 35 35 20.75 34 34 18.75 0 0 0.00 34 34 18.75
ปิงหลวง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 68 78 56.83 69 79 57.83 53 63 49.33 15 15 7.50 68 78 56.83
เมืองลี 0 0 0.00 13 17 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 37 51 35.75 50 68 45.50 36 50 33.75 1 1 2.00 37 51 35.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พริก 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนู 0 0 0.00 4 4 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 2 2 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 52 52 32.25 54 54 34.50 50 50 31.25 2 2 1.00 52 52 32.25
ฟักทองญี่ปุ่น 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 3 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 44 53 34.08 47 56 35.33 44 53 34.08 0 0 0.00 44 53 34.08
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 6.50 14 14 6.75 0 0 0.00 13 13 6.50 13 13 6.50
องุ่น 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 5 5 1.50 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 30.75 32 32 31.75 31 31 30.75 0 0 0.00 31 31 30.75
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 3 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.00 8 8 4.25 5 5 3.00 0 0 0.00 5 5 3.00