ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งผาสุข 0 0 0.00 1 1 9.00 16 16 140.20 1 1 2.20 60 62 495.30 78 80 646.70 67 68 551.40 10 11 86.30 77 79 637.70
น้ำแวน 0 0 0.00 0 0 0.00 50 50 247.30 1 1 5.00 186 203 1,138.45 237 254 1,390.75 202 216 1,155.50 35 38 235.25 237 254 1,390.75
ฝายกวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 280 311 1,539.30 280 311 1,539.30 218 247 1,176.30 62 64 363.00 280 311 1,539.30
ร่มเย็น 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 14 14 48.00 36 36 209.00 51 51 262.00 9 9 36.00 42 42 226.00 51 51 262.00
หย่วน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 3 3 30.00 11 11 71.25 15 15 107.25 5 5 30.25 10 10 77.00 15 15 107.25
เจดีย์คำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 28 88.20 26 28 88.20 6 7 26.25 20 21 61.95 26 28 88.20
เชียงบาน 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 148.75 0 0 0.00 63 65 508.45 95 97 657.20 91 93 635.20 4 4 22.00 95 97 657.20
เวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 23 75.80 21 23 75.80 12 14 60.30 9 9 15.50 21 23 75.80
แม่ลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 138 142 495.20 138 142 495.20 129 133 439.20 9 9 56.00 138 142 495.20

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 48.00 1 1 48.00 1 1 48.00 0 0 0.00 1 1 48.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 4 4 4.00 0 0 0.00 4 4 4.00 4 4 4.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 91.00 28 28 91.00 0 0 0.00 28 28 91.00 28 28 91.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 3 3 3.50 1 1 0.50 2 2 3.00 3 3 3.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00
ผักกาดเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 140.00 1 1 140.00 1 1 140.00 0 0 0.00 1 1 140.00
มันฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 0 0 0.00 302 308 1,148.60
ลำไย 0 0 0.00 1 1 9.00 100 100 547.25 19 19 85.20 490 522 3,077.85 610 642 3,719.30 447 472 2,670.80 162 169 1,039.50 609 641 3,710.30
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00