ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งผาสุข 0 0 0.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 2.20 80 84 695.50 82 86 706.70 65 66 540.20 16 19 157.50 81 85 697.70
น้ำแวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 230 256 1,376.10 231 257 1,381.10 196 220 1,147.10 35 37 234.00 231 257 1,381.10
ฝายกวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 271 311 1,539.30 271 311 1,539.30 237 275 1,267.30 34 36 272.00 271 311 1,539.30
ร่มเย็น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 63 63 365.00 63 63 365.00 29 29 141.00 34 34 224.00 63 63 365.00
หย่วน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 141.25 20 20 141.25 10 10 80.25 10 10 61.00 20 20 141.25
เจดีย์คำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 39 154.45 36 39 154.45 7 9 32.50 29 30 121.95 36 39 154.45
เชียงบาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 94 99 666.00 94 99 666.00 87 92 637.00 7 7 29.00 94 99 666.00
เวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 26 78.80 24 26 78.80 11 13 50.30 13 13 28.50 24 26 78.80
แม่ลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 160 164 623.20 160 164 623.20 129 133 439.20 31 31 184.00 160 164 623.20

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 48.00 1 1 48.00 1 1 48.00 0 0 0.00 1 1 48.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 4 4 4.00 0 0 0.00 4 4 4.00 4 4 4.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 91.00 28 28 91.00 28 28 91.00 0 0 0.00 28 28 91.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 3 3 3.50 1 1 0.50 2 2 3.00 3 3 3.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 6.25 1 2 6.25 1 2 6.25 0 0 0.00 1 2 6.25
ผักกาดเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 140.00 1 1 140.00 1 1 140.00 0 0 0.00 1 1 140.00
มันฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 0 0 0.00 302 308 1,148.60
ลำไย 0 0 0.00 1 1 9.00 0 0 0.00 2 2 7.20 658 704 4,111.25 661 707 4,127.45 461 499 2,817.00 199 207 1,301.45 660 706 4,118.45
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00