ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งผาสุข 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 140.20 1 1 2.20 50 51 409.00 67 68 551.40 62 63 508.20 5 5 43.20 67 68 551.40
น้ำแวน 0 0 0.00 0 0 0.00 78 80 372.55 0 0 0.00 126 135 778.95 204 215 1,151.50 204 215 1,151.50 0 0 0.00 204 215 1,151.50
ฝายกวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 218 240 1,151.30 218 240 1,151.30 218 240 1,151.30 0 0 0.00 218 240 1,151.30
ร่มเย็น 0 0 0.00 2 2 18.00 1 1 5.00 0 0 0.00 28 28 117.00 31 31 140.00 23 23 84.00 6 6 38.00 29 29 122.00
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 9 9 74.25 10 10 80.25 8 8 60.25 2 2 20.00 10 10 80.25
เจดีย์คำ 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 28.25 8 9 31.25 7 8 28.25 0 0 0.00 7 8 28.25
เชียงบาน 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 148.75 0 0 0.00 59 61 486.45 91 93 635.20 91 93 635.20 0 0 0.00 91 93 635.20
เวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 14 60.30 13 14 60.30 9 10 35.30 4 4 25.00 13 14 60.30
แม่ลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 129 133 439.20 129 133 439.20 129 133 439.20 0 0 0.00 129 133 439.20

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 48.00 1 1 48.00 1 1 48.00 0 0 0.00 1 1 48.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 140.00 1 1 140.00 1 1 140.00 0 0 0.00 1 1 140.00
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 2 2 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 0 0 0.00 302 308 1,148.60
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 128 130 672.50 1 1 2.20 345 358 2,103.10 474 489 2,777.80 457 472 2,651.60 17 17 126.20 474 489 2,777.80
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00