ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งผาสุข 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.20 70 74 651.20 71 75 653.40 66 70 610.20 5 5 43.20 71 75 653.40
น้ำแวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 197 217 1,162.00 197 217 1,162.00 197 217 1,162.00 0 0 0.00 197 217 1,162.00
ฝายกวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 218 240 1,151.30 218 240 1,151.30 218 240 1,151.30 0 0 0.00 218 240 1,151.30
ร่มเย็น 0 0 0.00 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 98 101 792.10 99 102 805.10 98 101 792.10 0 0 0.00 98 101 792.10
หย่วน 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 3 3 8.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
อ่างทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 91.75 14 14 91.75 13 13 86.75 1 1 5.00 14 14 91.75
เจดีย์คำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 23 74.55 21 23 74.55 21 23 74.55 0 0 0.00 21 23 74.55
เชียงบาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 88 94 637.50 88 94 637.50 88 94 637.50 0 0 0.00 88 94 637.50
เวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 14 60.30 13 14 60.30 9 10 35.30 4 4 25.00 13 14 60.30
แม่ลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 179 188 703.90 179 188 703.90 179 188 703.90 0 0 0.00 179 188 703.90

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 48.00 1 1 48.00 1 1 48.00 0 0 0.00 1 1 48.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 13.00 2 2 13.00 2 2 13.00 0 0 0.00 2 2 13.00
มะขามเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 346.00 17 17 346.00 17 17 346.00 0 0 0.00 17 17 346.00
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 1 1 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 212.00 18 18 225.00 17 17 212.00 0 0 0.00 17 17 212.00
มันฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 302 308 1,148.60 0 0 0.00 302 308 1,148.60
ลำไย 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 2.20 578 610 3,458.00 580 612 3,463.20 570 602 3,392.00 9 9 68.20 579 611 3,460.20
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00