ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งกล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 44 203.70 44 44 203.70 20 20 83.70 24 24 120.00 44 44 203.70
ป่าสัก 0 0 0.00 2 2 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ภูซาง 0 0 0.00 2 2 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 50 52 156.20 52 54 162.45 48 50 148.20 2 2 8.00 50 52 156.20
สบบง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
เชียงแรง 0 0 0.00 2 2 5.40 0 0 0.00 1 1 8.00 50 52 247.45 53 55 260.85 36 38 184.45 15 15 71.00 51 53 255.45

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 29.10 23 23 29.10 23 23 29.10 0 0 0.00 23 23 29.10
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 38.00 12 12 38.00 12 12 38.00 0 0 0.00 12 12 38.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 92.70 17 17 92.70 7 7 39.70 10 10 53.00 17 17 92.70
ลำไย 0 0 0.00 6 6 15.65 0 0 0.00 1 1 8.00 93 95 443.55 100 102 467.20 62 64 302.55 32 32 149.00 94 96 451.55
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00