ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอแม่ใจ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านเหล่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 123.00 17 17 123.00 6 6 46.00 11 11 77.00 17 17 123.00
ป่าแฝก 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 4 4 13.00 48 51 256.40 53 56 272.40 45 48 230.40 7 7 39.00 52 55 269.40
ศรีถ้อย 0 0 0.00 10 10 45.90 4 4 20.50 2 2 16.00 217 236 1,213.60 233 252 1,296.00 214 233 1,205.60 9 9 44.50 223 242 1,250.10
เจริญราษฎร์ 0 0 0.00 10 11 55.50 0 0 0.00 0 0 0.00 89 93 571.85 99 104 627.35 83 87 521.85 6 6 50.00 89 93 571.85
แม่สุก 0 0 0.00 19 19 56,192.70 1 1 2.00 0 0 0.00 74 76 413.60 94 96 56,608.30 59 61 325.35 16 16 90.25 75 77 415.60
แม่ใจ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 39.00 7 7 39.00 0 0 0.00 7 7 39.00 7 7 39.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 5.00 2 3 5.00 2 3 5.00 0 0 0.00 2 3 5.00
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 18.75 2 3 18.75 2 3 18.75 0 0 0.00 2 3 18.75
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 39.75 7 7 39.75 7 7 39.75 0 0 0.00 7 7 39.75
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 13.00 1 1 13.00 1 1 13.00 0 0 0.00 1 1 13.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 13.00 25 25 164.00 29 29 177.00 7 7 45.00 22 22 132.00 29 29 177.00
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 39 40 56,293.10 5 5 22.50 1 1 11.00 385 396 2,209.40 430 442 58,536.00 358 369 2,040.15 33 33 202.75 391 402 2,242.90
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 2 2 9.00 2 2 9.00 0 0 0.00 2 2 9.00
แคนตาลูป 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 33 33 137.80 34 34 142.80 33 33 137.80 1 1 5.00 34 34 142.80