ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองน้ำไหล 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คลองลานพัฒนา 2 10 0.10 0 0 0.00 0 0 0.00 9 54 0.56 0 0 0.00 11 64 0.66 0 0 0.00 9 54 0.56 9 54 0.56
สักงาม 1 1 50.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 244.00 5 7 294.75 3 5 244.00 0 0 0.00 3 5 244.00
โป่งน้ำร้อน 1 1 23.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 6 6 24.00 8 8 58.00 6 6 24.00 1 1 11.00 7 7 35.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 34.00 1 1 34.00 1 1 34.00 0 0 0.00 1 1 34.00
ลำไย 3 3 79.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 1 1 50.00 5 5 140.00 1 1 50.00 1 1 11.00 2 2 61.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
แครอท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 24.00 6 6 24.00 6 6 24.00 0 0 0.00 6 6 24.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 2 2 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.09 0 0 0.00 11 11 0.11 0 0 0.00 9 9 0.09 9 9 0.09
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 2 2 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.09 0 0 0.00 11 11 0.11 0 0 0.00 9 9 0.09 9 9 0.09
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ตั้งโอ๋) 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.09 0 0 0.00 10 10 0.10 0 0 0.00 9 9 0.09 9 9 0.09
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก) 2 2 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.09 0 0 0.00 11 11 0.11 0 0 0.00 9 9 0.09 9 9 0.09
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.09 0 0 0.00 9 9 0.09 0 0 0.00 9 9 0.09 9 9 0.09
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 2 3 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 0.09 0 0 0.00 11 12 0.12 0 0 0.00 9 9 0.09 9 9 0.09