ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดตาก อำเภอสามเงา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ยกกระบัตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ย่านรี 9 9 42.00 0 0 0.00 3 3 15.25 0 0 0.00 35 35 215.50 47 47 272.75 38 38 230.75 0 0 0.00 38 38 230.75
วังจันทร์ 2 2 7.00 1 1 11.00 8 8 30.00 1 1 10.00 2 2 5.00 14 14 63.00 11 11 45.00 0 0 0.00 11 11 45.00
วังหมัน 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สามเงา 16 16 53.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 238.25 46 46 291.25 30 30 238.25 0 0 0.00 30 30 238.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยไข่ 1 1 5.00 1 1 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ลำไย 2 2 6.00 0 0 0.00 11 11 45.25 1 1 10.00 58 58 399.75 72 72 461.00 70 70 455.00 0 0 0.00 70 70 455.00
ลำไยอีดอ 25 25 96.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 56.00 33 33 152.00 8 8 56.00 0 0 0.00 8 8 56.00