ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ อำเภอปลายพระยา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คีรีวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 80 1,528.00 77 80 1,528.00 77 80 1,528.00 0 0 0.00 77 80 1,528.00
ปลายพระยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60 87 1,006.00 60 87 1,006.00 60 87 1,006.00 0 0 0.00 60 87 1,006.00
เขาต่อ 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 64.00 39 40 601.00 43 44 665.00 39 40 601.00 3 3 64.00 42 43 665.00
เขาเขน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55 64 917.75 55 64 917.75 53 62 883.75 2 2 34.00 55 64 917.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 93.00 15 15 93.00 15 15 93.00 0 0 0.00 15 15 93.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 80.00 7 7 80.00 7 7 80.00 0 0 0.00 7 7 80.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 73.00 13 13 73.00 13 13 73.00 0 0 0.00 13 13 73.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 150.00 17 17 150.00 17 17 150.00 0 0 0.00 17 17 150.00
ปาล์มน้ำมัน 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 64.00 189 190 3,506.50 193 194 3,570.50 189 190 3,506.50 3 3 64.00 192 193 3,570.50
ผักหวานบ้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
มะม่วงหิมพานต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 2 2 11.00 2 2 11.00 0 0 0.00 2 2 11.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 65.00 9 9 65.00 9 9 65.00 0 0 0.00 9 9 65.00
เรดเลดี้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 34.00 2 2 34.00 0 0 0.00 2 2 34.00 2 2 34.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50