ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดพังงา อำเภอทับปุด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ถ้ำทองหลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 12.10 6 6 12.10 6 6 12.10 0 0 0.00 6 6 12.10
ทับปุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 15.00 3 3 15.00 3 3 15.00 0 0 0.00 3 3 15.00
บางเหรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 40 332.00 24 40 332.00 24 40 332.00 0 0 0.00 24 40 332.00
บ่อแสน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.85 6 6 1.85 6 6 1.85 0 0 0.00 6 6 1.85
โคกเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 16 14.02 15 16 14.02 15 16 14.02 0 0 0.00 15 16 14.02

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 12.00 5 5 12.00 5 5 12.00 0 0 0.00 5 5 12.00
ขมิ้นชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.36 5 5 2.36 5 5 2.36 0 0 0.00 5 5 2.36
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.10 3 3 1.10 3 3 1.10 0 0 0.00 3 3 1.10
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.10 2 2 2.10 2 2 2.10 0 0 0.00 2 2 2.10
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 42 346.00 26 42 346.00 26 42 346.00 0 0 0.00 26 42 346.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ฟัก,แฟง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.20 5 5 8.20 5 5 8.20 0 0 0.00 5 5 8.20
แตงไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50