ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขันเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 31.00 7 7 31.00 7 7 31.00 0 0 0.00 7 7 31.00
ท่ามะพลา 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 163 177 719.90 164 178 723.90 163 177 719.90 0 0 0.00 163 177 719.90
นาขา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 129 139 1,642.70 129 139 1,642.70 129 139 1,642.70 0 0 0.00 129 139 1,642.70
นาพญา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 100.20 21 21 100.20 21 21 100.20 0 0 0.00 21 21 100.20
บางน้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 88.00 29 29 88.00 29 29 88.00 0 0 0.00 29 29 88.00
บางมะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.50 2 2 5.50 2 2 5.50 0 0 0.00 2 2 5.50
บ้านควน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 90 541.00 80 90 541.00 80 90 541.00 0 0 0.00 80 90 541.00
พ้อแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 23 68.75 22 23 68.75 22 23 68.75 0 0 0.00 22 23 68.75
วังตะกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 134 147 888.05 134 147 888.05 134 147 888.05 0 0 0.00 134 147 888.05
หลังสวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00
หาดยาย 0 0 0.00 2 2 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 194 241 1,390.45 196 243 1,402.45 194 241 1,390.45 0 0 0.00 194 241 1,390.45
แหลมทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 43 148.00 40 43 148.00 40 43 148.00 0 0 0.00 40 43 148.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.50 3 3 8.50 3 3 8.50 0 0 0.00 3 3 8.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 1 1 11.00 1 1 11.00 0 0 0.00 1 1 11.00
ทุเรียน 0 0 0.00 2 2 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 154 155 1,407.25 156 157 1,419.25 154 155 1,407.25 0 0 0.00 154 155 1,407.25
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 53 856.70 50 53 856.70 50 53 856.70 0 0 0.00 50 53 856.70
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 105.00 14 14 105.00 14 14 105.00 0 0 0.00 14 14 105.00
ฟักเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มังคุด 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 672 689 3,197.60 673 690 3,201.60 672 689 3,197.60 0 0 0.00 672 689 3,197.60
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 22.50 3 3 22.50 3 3 22.50 0 0 0.00 3 3 22.50
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00