ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขันเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 34.00 8 8 34.00 8 8 34.00 0 0 0.00 8 8 34.00
ท่ามะพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 169 184 729.95 169 184 729.95 169 184 729.95 0 0 0.00 169 184 729.95
นาขา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 124 133 1,634.20 124 133 1,634.20 124 133 1,634.20 0 0 0.00 124 133 1,634.20
นาพญา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 88.20 18 18 88.20 18 18 88.20 0 0 0.00 18 18 88.20
บางน้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 86.50 28 28 86.50 28 28 86.50 0 0 0.00 28 28 86.50
บางมะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.50 2 2 5.50 2 2 5.50 0 0 0.00 2 2 5.50
บ้านควน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 59 347.50 52 59 347.50 52 59 347.50 0 0 0.00 52 59 347.50
พ้อแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 23 68.75 22 23 68.75 22 23 68.75 0 0 0.00 22 23 68.75
วังตะกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 120 133 819.55 120 133 819.55 120 133 819.55 0 0 0.00 120 133 819.55
หลังสวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00
หาดยาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 193 238 1,367.90 193 238 1,367.90 193 238 1,367.90 0 0 0.00 193 238 1,367.90
แหลมทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 50 233.50 47 50 233.50 47 50 233.50 0 0 0.00 47 50 233.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.50 3 3 8.50 3 3 8.50 0 0 0.00 3 3 8.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 1 1 11.00 1 1 11.00 0 0 0.00 1 1 11.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 128 129 1,119.70 128 129 1,119.70 128 129 1,119.70 0 0 0.00 128 129 1,119.70
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 56 895.20 52 56 895.20 52 56 895.20 0 0 0.00 52 56 895.20
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 105.30 19 19 105.30 19 19 105.30 0 0 0.00 19 19 105.30
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 648 664 3,212.85 648 664 3,212.85 648 664 3,212.85 0 0 0.00 648 664 3,212.85
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 52.00 5 5 52.00 5 5 52.00 0 0 0.00 5 5 52.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00