ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขันเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 29.00 6 6 29.00 6 6 29.00 0 0 0.00 6 6 29.00
ท่ามะพลา 1 1 5.00 0 0 0.00 2 2 11.00 0 0 0.00 168 182 740.95 171 185 756.95 170 184 751.95 0 0 0.00 170 184 751.95
นาขา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 129 139 1,642.70 129 139 1,642.70 129 139 1,642.70 0 0 0.00 129 139 1,642.70
นาพญา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 100.20 21 21 100.20 21 21 100.20 0 0 0.00 21 21 100.20
บางน้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 88.00 29 29 88.00 29 29 88.00 0 0 0.00 29 29 88.00
บางมะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.50 2 2 5.50 2 2 5.50 0 0 0.00 2 2 5.50
บ้านควน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 90 541.00 80 90 541.00 80 90 541.00 0 0 0.00 80 90 541.00
พ้อแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 23 68.75 22 23 68.75 22 23 68.75 0 0 0.00 22 23 68.75
วังตะกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 137 150 898.35 137 150 898.35 137 150 898.35 0 0 0.00 137 150 898.35
หลังสวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00
หาดยาย 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 195 245 1,397.95 196 246 1,402.95 195 245 1,397.95 0 0 0.00 195 245 1,397.95
แหลมทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 43 148.00 40 43 148.00 40 43 148.00 0 0 0.00 40 43 148.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.50 3 3 8.50 3 3 8.50 0 0 0.00 3 3 8.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 1 1 11.00 1 1 11.00 0 0 0.00 1 1 11.00
ทุเรียน 2 2 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 158 159 1,427.75 160 161 1,437.75 158 159 1,427.75 0 0 0.00 158 159 1,427.75
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 53 856.70 50 53 856.70 50 53 856.70 0 0 0.00 50 53 856.70
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 105.00 14 14 105.00 14 14 105.00 0 0 0.00 14 14 105.00
ฟักเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 0 0 0.00 679 696 3,213.95 681 698 3,224.95 681 698 3,224.95 0 0 0.00 681 698 3,224.95
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 22.50 3 3 22.50 3 3 22.50 0 0 0.00 3 3 22.50
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00