ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอดอกคำใต้

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คือเวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00
ดงสุวรรณ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 25 112.60 22 25 112.60 22 25 112.60 0 0 0.00 22 25 112.60
ดอกคำใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00
บุญเกิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 19.00 4 4 19.00 4 4 19.00 0 0 0.00 4 4 19.00
บ้านถ้ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 73 74 450.84 73 74 450.84 73 74 450.84 0 0 0.00 73 74 450.84
บ้านปิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 36.10 7 7 36.10 7 7 36.10 0 0 0.00 7 7 36.10
ป่าซาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 34 150.90 33 34 150.90 33 34 150.90 0 0 0.00 33 34 150.90
สันโค้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 4.75 2 3 4.75 2 3 4.75 0 0 0.00 2 3 4.75
หนองหล่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 38 331.00 36 38 331.00 36 38 331.00 0 0 0.00 36 38 331.00
ห้วยลาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 63 65 529.50 63 65 529.50 63 65 529.50 0 0 0.00 63 65 529.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 234 242 1,602.19 234 242 1,602.19 234 242 1,602.19 0 0 0.00 234 242 1,602.19
หน่อไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 23.00 6 6 23.00 6 6 23.00 0 0 0.00 6 6 23.00
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25