ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กลาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอนตะโก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 21 46.50 19 21 46.50 17 19 30.50 2 2 16.00 19 21 46.50
ตลิ่งชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 142 173 1,465.70 142 173 1,465.70 142 173 1,465.70 0 0 0.00 142 173 1,465.70
ท่าขึ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 65.20 10 10 65.20 10 10 65.20 0 0 0.00 10 10 65.20
ท่าศาลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 53 554.50 44 53 554.50 44 53 554.50 0 0 0.00 44 53 554.50
หัวตะพาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
โมคลาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 15.20 5 5 15.20 5 5 15.20 0 0 0.00 5 5 15.20

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 16.00 3 3 16.00 3 3 16.00 0 0 0.00 3 3 16.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 148 162 1,288.90 148 162 1,288.90 148 162 1,288.90 0 0 0.00 148 162 1,288.90
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 228.00 13 13 228.00 13 13 228.00 0 0 0.00 13 13 228.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 28 191.50 24 28 191.50 24 28 191.50 0 0 0.00 24 28 191.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 356.20 35 35 356.20 35 35 356.20 0 0 0.00 35 35 356.20
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.50 2 2 11.50 1 1 1.50 1 1 10.00 2 2 11.50
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 37.00 4 4 37.00 3 3 31.00 1 1 6.00 4 4 37.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 14.00 14 14 14.00 14 14 14.00 0 0 0.00 14 14 14.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00