ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
เพชรชมภู 3 6 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 279.00 9 14 281.75 6 8 279.00 0 0 0.00 6 8 279.00
โกสัมพี 0 0 0.00 1 1 112.00 0 0 0.00 1 1 21.00 12 18 226.25 14 20 359.25 12 18 226.25 1 1 21.00 13 19 247.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 6.00 2 3 6.00 2 3 6.00 0 0 0.00 2 3 6.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกหนุ่ม 2 3 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกหนุ่มเขียว 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกเหลือง 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 238.25 8 8 238.25 8 8 238.25 0 0 0.00 8 8 238.25
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 93.00 1 1 93.00 1 1 93.00 0 0 0.00 1 1 93.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 21.00 5 11 126.00 6 12 147.00 5 11 126.00 1 1 21.00 6 12 147.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 42.00 3 3 42.00 3 3 42.00 0 0 0.00 3 3 42.00
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 1 1 112.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 112.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00