ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่างาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วัดโบสถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.50 1 1 7.50 0 0 0.00 1 1 7.50
หินลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 231.00 0 0 0.00 23 30 384.50 40 47 615.50 40 47 615.50 0 0 0.00 40 47 615.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 139.00 0 0 0.00 9 12 121.50 18 21 260.50 18 21 260.50 0 0 0.00 18 21 260.50
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 34.25 0 0 0.00 12 14 90.75 20 22 125.00 20 22 125.00 0 0 0.00 20 22 125.00
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 26.75 0 0 0.00 14 16 67.75 22 24 94.50 22 24 94.50 0 0 0.00 22 24 94.50
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 38.50 0 0 0.00 14 15 99.50 23 24 138.00 23 24 138.00 0 0 0.00 23 24 138.00
มันเทศญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00