ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กำแพงเซา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 78 341.25 52 78 341.25 52 78 341.25 0 0 0.00 52 78 341.25
ท่างิ้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 48 320.80 36 48 320.80 36 48 320.80 0 0 0.00 36 48 320.80
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 1.20 1 2 1.20 1 2 1.20 0 0 0.00 1 2 1.20
นาทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 25.00 8 8 25.00 8 8 25.00 0 0 0.00 8 8 25.00
นาเคียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 24.00 5 6 24.00 5 6 24.00 0 0 0.00 5 6 24.00
บางจาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 30.00 2 3 30.00 2 3 30.00 0 0 0.00 2 3 30.00
มะม่วงสองต้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
โพธิ์เสด็จ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 40 196.45 34 40 196.45 34 40 196.45 0 0 0.00 34 40 196.45
ไชยมนตรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 15.50 5 7 15.50 5 7 15.50 0 0 0.00 5 7 15.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.00 3 3 7.00 3 3 7.00 0 0 0.00 3 3 7.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 131 163 813.75 131 163 813.75 131 163 813.75 0 0 0.00 131 163 813.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 57.00 7 7 57.00 7 7 57.00 0 0 0.00 7 7 57.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 30.00 2 3 30.00 2 3 30.00 0 0 0.00 2 3 30.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 24.00 4 4 24.00 4 4 24.00 0 0 0.00 4 4 24.00
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 7.00 8 8 7.00 8 8 7.00 0 0 0.00 8 8 7.00