ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กำแพงเซา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 17.50 50 78 317.75 52 81 335.25 51 80 330.25 1 1 5.00 52 81 335.25
ท่างิ้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 12 124.00 9 12 124.00 9 12 124.00 0 0 0.00 9 12 124.00
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
นาทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 25.00 8 8 25.00 8 8 25.00 0 0 0.00 8 8 25.00
นาเคียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 27.25 5 7 27.25 5 7 27.25 0 0 0.00 5 7 27.25
บางจาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 30.00 2 3 30.00 2 3 30.00 0 0 0.00 2 3 30.00
ปากพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 16.50 2 5 16.50 2 5 16.50 0 0 0.00 2 5 16.50
มะม่วงสองต้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
โพธิ์เสด็จ 0 0 0.00 2 10 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 17 85.45 17 27 106.45 15 17 85.45 0 0 0.00 15 17 85.45
ไชยมนตรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 11.00 5 7 11.00 5 7 11.00 0 0 0.00 5 7 11.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ต้นอ่อนพืช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 2 3 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 3 4 7.50 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.50 1 1 11.50 1 1 11.50 0 0 0.00 1 1 11.50
มังคุด 0 0 0.00 2 4 8.00 0 0 0.00 2 3 17.50 83 108 531.70 87 115 557.20 85 111 549.20 0 0 0.00 85 111 549.20
มัลเบอร์รี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลองกอง 0 0 0.00 2 3 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 19.50 6 7 26.00 4 4 19.50 0 0 0.00 4 4 19.50
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 31.75 3 4 31.75 3 4 31.75 0 0 0.00 3 4 31.75
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 2 2 11.00 2 2 11.00 0 0 0.00 2 2 11.00
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 12.00 10 10 12.00 9 9 11.00 1 1 1.00 10 10 12.00