ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทอนหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 35.00 0 0 0.00 47 58 1,266.00 53 64 1,301.00 53 64 1,301.00 0 0 0.00 53 64 1,301.00
นาเรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 64.00 0 0 0.00 14 17 100.50 20 26 164.50 20 26 164.50 0 0 0.00 20 26 164.50
บ้านเกาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 19.00 0 0 0.00 33 54 362.00 37 59 381.00 37 59 381.00 0 0 0.00 37 59 381.00
พรหมโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 10 16 79.50 0 0 0.00 76 100 458.45 86 116 537.95 86 116 537.95 0 0 0.00 86 116 537.95
อินคีรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 21.50 3 5 21.50 3 5 21.50 0 0 0.00 3 5 21.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 18.50 0 0 0.00 6 6 30.00 9 9 48.50 9 9 48.50 0 0 0.00 9 9 48.50
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.50 1 1 5.50 1 1 5.50 0 0 0.00 1 1 5.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 25 29 149.50 0 0 0.00 169 203 2,053.95 194 232 2,203.45 194 232 2,203.45 0 0 0.00 194 232 2,203.45
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 19.50 0 0 0.00 14 14 65.50 17 17 85.00 17 17 85.00 0 0 0.00 17 17 85.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 7 7 43.00 8 8 53.00 8 8 53.00 0 0 0.00 8 8 53.00