ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทอนหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56 69 1,312.00 56 69 1,312.00 56 69 1,312.00 0 0 0.00 56 69 1,312.00
นาเรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 23 142.00 17 23 142.00 17 23 142.00 0 0 0.00 17 23 142.00
บ้านเกาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 51 266.00 32 51 266.00 32 51 266.00 0 0 0.00 32 51 266.00
พรหมโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 79 106 505.00 79 106 505.00 79 106 505.00 0 0 0.00 79 106 505.00
อินคีรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 17.50 3 4 17.50 3 4 17.50 0 0 0.00 3 4 17.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 40.75 11 11 40.75 11 11 40.75 0 0 0.00 11 11 40.75
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 181 216 2,112.75 181 216 2,112.75 181 216 2,112.75 0 0 0.00 181 216 2,112.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 50.00 13 13 50.00 13 13 50.00 0 0 0.00 13 13 50.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 9.00 3 3 9.00 3 3 9.00 0 0 0.00 3 3 9.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 23.50 7 7 23.50 7 7 23.50 0 0 0.00 7 7 23.50