ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทอนหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55 67 1,309.00 55 67 1,309.00 55 67 1,309.00 0 0 0.00 55 67 1,309.00
นาเรียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 24 145.00 18 24 145.00 17 23 142.00 1 1 3.00 18 24 145.00
บ้านเกาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 51 266.00 32 51 266.00 32 51 266.00 0 0 0.00 32 51 266.00
พรหมโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 5.20 0 0 0.00 79 103 497.80 80 105 503.00 79 104 497.00 1 1 6.00 80 105 503.00
อินคีรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 16.50 3 3 16.50 2 2 14.00 1 1 2.50 3 3 16.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 39.75 10 10 39.75 10 10 39.75 0 0 0.00 10 10 39.75
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.50 1 1 5.50 1 1 5.50 0 0 0.00 1 1 5.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 5.20 0 0 0.00 181 213 2,106.55 182 215 2,111.75 180 213 2,102.75 2 2 9.00 182 215 2,111.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 50.00 13 13 50.00 13 13 50.00 0 0 0.00 13 13 50.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 26.00 8 8 26.00 7 7 23.50 1 1 2.50 8 8 26.00